Proiect de hotarare nr.8/2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                    Proiect de hotarare nr.8/2015

Privind aprobarea planului  de măsuri ce se vor întreprinde în anul 2015 pentru gospodarirea  oraşului Jibou şi satele aparţinătoare

            Primarul oraşului Jib ou,

            Având în vedere raportul  compartimenului Protecţia mediului;

            In conformitate cu prevederile OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

Vazand prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata  cu modificari  prin Legea nr.267/2006;

            In temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă planul de măsuri pentru gospodarirea orasului si satelor apartinatoare în anul 2015, conform Anexei care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi de  întreţinere şi gospodărire a localităţilor.

Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PRIMAR,

Ing.Eugen Bălănean                                          Avizat legalitatea:

                                                                        Secretar oraş,

                                                                        Opriş Maria