HOTĂRÂREA NR. 80 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.80

Din 25.05.2021

Privind închirierea prin licitație publică a bazei sportive Rona

 Consiliul local  al orașului Jibou

Avand în vedere:

         -raportul nr.7122/24.05. 2021  al compartimentului  Urbanism ,administrarea domeniului public și privat si compartimentul contabilitate, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a bazei sportive Rona , situată în sat Rona Nr.97;

-Cererea înregistrată la nivel UAT cu nr.6889 /19.05.2021 prin care  Asociația Club Sportiv ABBA Jibou a depus o solicitare de închiriere a  bazei sportive Rona, pentru desfășurarea activităților sportive ;

-Hotărârea Consiliului Local nr.62 din 26.05. 2020  prin care s-a aprobat  REGULAMENT–CADRU de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public și privat al orașului JIBOU aflate în administrarea Consiliului local al orașului JIBOU -Referatul de aprobare nr. 7121/24.05. 2021 a domnului Primar ;

Avizul favorabil al  comisiei  de specialitate nr 1,2  a Consiliului local

        Potrivit prevederilor art 334-346 , 311,354, 355, 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Vazand prevederile art 129 (2) lit c , art.139 din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

        În temeiul art 196 (2) lit a)  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Aprobarea  închirierii prin licitație publică a bazei sportive Rona , situată în sat Rona Nr.97/A , înscrisă în CF 50289 nr.cadastral 50289  compusă din 14750 mp teren sport, vestiare în suprafață construită de 170mp.

         Art.2 Aprobarea documentatiei   de atribuire și a caietului de sarcini  conform anexei  parte integranta din prezenta .

         Art.3 Numirea domnului Țelea Mureșan Valentin un membru titular  si a domnului Almaș Ioan membru rezerva in comisia de licitație.

         Art.4  Aprobarea termenului de închiriere de 1 an de zile  .

          Art.5 Aprobarea prețului de pornire a licitației pentru închirierea bazei sportive în  suma de 930 lei/lună compusă din 0,04 lei/ mp/ lună pentru suprafața de 14.750  teren și 2 lei/mp/lună pentru suprafața de  de 170 mp vestiare,  pentru desfasurarea activitatilor sportive.

       Art.6  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  compartimentul urbanism  si comisia de evaluare oferte.

         Art.6 Prezenta se comunica  cu

         -Domnul Primar

         -Institutia Prefectului  -Judetul Salaj

         -Compartimentul urbanism

         -Publicitate /mass-media

         -Dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ:

           PASCALAU VLAD ANDREI                 SECRETAR GENERAL

                                                                                     OPRIȘ MARIA