PH 11 din 19.02.2018

nr. 11 din 19.02.2018
HOTĂRÂREA nr. 11 Din 19.02.2018 Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2018
ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 11

Din 19.02.2018

Privind aprobarea listei de investiții pe anul 2018

                Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere raportul nr.2067 din 15.02.2018  al compartimentului Investiții, Managementul Proiectelor privind aprobarea listei de investiții pe anul 2018.

Văzând prevederile:

-art 44,45,46  din Legea nr. 273/2006 legea finanțelor publice , cu modificările și completările ulterioare.;

-art. 36  alin. (2) lit b, din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice ,republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr 2/2018 legea bugetului de stat pe anul 2018 .

Având în vedere expunerea de  motive a domnului Primar , avizul favorabil al comisiilor  de specialitate  nr 1,3 ale  Consiliului local;

În temeiul prevederilor art. 45 alin.  (1 și 2) din din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1 Se aprobă lista de investiții pe anul 2018 , potrivit anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza  domnnul Primar , compartimentul Investiții, Managementul Proiectelor și Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

Art.3 Prezenta se comunică cu

-Instituția Prefectului Județului Sălaj

-Domnului Primar

-Compartimentul  Managementul Proiectelor , Investiții

-Serviciul Contabilitate Buget Finanțe .

-Dosar de ședința/publicitate

                   Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Mureșan Augustin                                                                Secretar oraș 

                                                                                                                             Opriș Maria