PH 90 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA  nr. 90

Din  31.07.2018

Privind aprobarea  documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico economici  pentru investiția „Centru Multifuncțional Jibou„

 

           Consiliul local al orașului Jibou,

           Având în vedere:

           – raportul de specialitate nr. 9816 din 31.07.2018 al Compartimentului managementul Proiectelor și achiziții publice  privind aprobarea documentației tehnico economice și a indicatorilor tehnico economici  pentru investiția „Centru Multifuncțional Jibou„;

           -expunerea de  motive  a domnului Primar și  avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr .1 a Consiliului local; 

          Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare ;   

          În conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016  privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico economice  aferente obiectivelor/ proiectelor  de investiții  finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare

           Văzând prevederile art. 36 alin. 2 lit. b, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           În temeiul   art. 45  alin.( 1 și 2)  din Legea nr. 215/2001 legea administrației  publice locale,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

           Art.1 Se aprobă  documentația tehnico economică și indicatorii tehnico economici  pentru investiția „Centru Multifuncțional Jibou„  potrivit anexei,parte integrantă din prezenta .

Valoarea investiției este:

 

Lei fara TVA

TVA

Lei inclusiv TVA

TOTAL

13.383.762,57

2.522.516,62

15.906.279,20

Din care C+M

9.759.937,00

1.854.388,03

11.614.325,03

 

           Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul, managementul Proiectelor și achizitii publice.

           Art.3 Prezenta  se comunică cu:

            -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Dl. Primar

          -Compartimentul,managementul proiectelor și achiziții publice

          -Serviciul  Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                  Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                              SECRETAR ORAȘ

                                                                                                  OPRIȘ MARIA