HOTĂRÂREA nr.1

Din 10.01.2023

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.1

Din 10.01.2023

privind aprobarea documentatiei de urbanism:  ”Plan Urbanistic Zonal pentru reglementare zona de instituții și servicii în zona strazii Ronei„

Consiliul local  al orașului Jibou,

Având în vedere :

-Raportul de specialitate nr.181/06.01.2023 al compartimentului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public si privat, Compartimentul Cadastru si Compartimentul Contabilitate;

– Referatul de aprobare nr. 180/06.01.2023 al Primarului orașului Jibou;

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.

-Raportul informarii si consultarii publicului   privind documentatia de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REGLEMENTARE ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONA STRĂZII RONEI”, – etapa 1 inregistrata cu nr . 12224 / 29/09/2023

-Raportul informarii si consultarii publicului   privind documentatia de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REGLEMENTARE ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONA STRĂZII RONEI”, – etapa2 inregistrata cu nr . 13720 / 27/10/2023

– Incheierea de autentificare Nr. 6306 din 15.12.2022 la notar Public Crecan Ioan- Gheorghe – Prevederile art. 48, alin. (1)din Legea nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare urbană integrată a zonei cu Planul Urbanistic General al UAT Oraș Jibou, aprobat prin H.C.L. nr. 68 / 26.05.2020.

– Prevederile art. 136, alin. (3) și alin. (8) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

– Art.31,alin(1),lit b,alin.(2), din Ordinul nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului,cu modificările  și  completările ulterioare,

-HCL nr.68/26.05.2020 privind  aprobarea  Actualizare Planului Urbanistic General  ORAȘ JIBOU și Regulamentului Local de Urbanism;

-conform Cap III, Sectiunea 3 din Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2701/2010 si  HCL nr.23/27.03.2012 prin care s-a aprobat REGULAMENT LOCAL  privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism în orasul Jibou,etape în care se realizează,în mod obligatoriu informarea si consultarea populatiei ;

Legea nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare , Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes

public, cu modificările si completările ulterioare ;

Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 În temeiul  prevederilor , art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;                                             

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă documentatia de urbanism :PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REGLEMENTARE ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONA STRĂZII RONEI,pe teren – proprietatea orașului Jibou CF. NR. 54615 și o proprietate privată (cu certificat de moștenitor si acord notarial ), în suprafaţă de  4510 mp şi este situat în intravilanul orașului Jibou, zona Străzii Ronei.     

         Art.2  Se aprobă perioada devalabilitate a documentaţiei de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REGLEMENTARE ZONĂ DE INSTITUȚII ȘI SERVICII ÎN ZONA STRĂZII RONEI, pana la aprobarea  noului PUG .

          Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza   domnul primar si compartimentele de specialitate  urbanism ,cadastru  si agricol .

          Art.4  Prezenta se comunica cu

          -Domnul primar

          -Institutia Prefectului judetul Salaj

          -Comp.Urbanism ,cadastru. Agricol

          -Dosar  hotarari

          -Publicitate / mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              CONTRASEMNEAZĂ:

    CADAR ANAMARIA                           SECRETAR GENERAL DELEGAT                            TEGLAȘ RODICA