HOTĂRÂREA nr.95 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.95

Din  25.06.2019

privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea  străzii Wesselenyi Miklos UAT oraș Jibou, Județul Sălaj , aprobați prin HCL nr.116/2017, actualizați prin HCL nr. 101/2018

          Consiliul local al oraşului Jibou,

           Având în vedere

          -raportul de specialitate nr.7890 din 21.06.2019 al  compartimentului  investiții, managementul proiectelor   privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea  străzii Wesselenyi Miklos UAT oraș Jibou, Județul Sălaj , aprobați prin HCL nr.116/2017, actualizați prin HCL nr. 101/2018 ;

          -expunerea de motive  a domnului primar nr. 7334/10.06.2019 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

-OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

          Potrivit prevederilor art.44 alin.  1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

          În conformitate  cu prevederile   art.36 alin (2) lit  b, coroborat cu alin (4) lit d, din

Legea 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată

          În temeiul prevederilor art.45 alin( 3)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu  modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1  Se  aprobă  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea  străzii Wesselenyi Miklos UAT oraș Jibou, Județul Sălaj , aprobați prin HCL nr.116/2017, actualizați prin HCL nr. 101/2018 conform  devizului general actualizat parte integrantă din prezenta.

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar, Serviciul Contabilitate și Compartimentul Managementul proiectelor și Achiziții Publice.

     Art.3  Prezenta se comunică cu

          -Instituția Prefectului județului Sălaj

          -Domnul  Primar

          -Serviciul Buget, finante,contabilitate, impozite și taxe locale

          -Compartimentul Managementul Proiectelor și Achiziții Publice

          -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

          -Mass-media/Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ

          PINTEA VICTOR                                                   SECRETAR ORAȘ

                                                                                           OPRIȘ MARIA