HOTĂRÂREA nr. 13 din 28.02.2017

 ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr 13

Din 28.02.2017

Privind modificarea HCL nr 87/14.07.2016

Consiliul local al orașului JIBOU întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2017

            Având in vedere

            Raportul nr1983 din 21.02 2017 al Serviciului Buget Finanțe Contabilitate privind    modificarea  HCL nr 87/14.0.2016

             Solicitarea  4942/2016 a Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul Someș-Tisa de a se revizui art.3 din HCL nr 87/14.07.2016 în care se stipulează valoarea redevenței:

            Hotărârea nr 15/29.09.2009 a Asociației Regionale  pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș -Tisa prin care  se  aprobă  păstrarea nivelului redevenței la cel actual în cazul completării Anexei  privind lista bunurilor la Contractul  de Delegare a Gestiunii  serviciului de apă și canalizare, atât în cazul  membrilor fondatori cât și al comunelor  care au aderat sau vor adera ulterior.

            Contractul de delegare a serviciului de apă și canalizare încheiat în 2007 între Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Someș-Tisa și 

S.C. Compania de apă Someș S.A.

            Hotărârea nr 87din 14 iulie 2016 privind aprobarea  modificării  contractului  de concesionare a serviciului public  de alimentare cu apă și canalizare.

            Expunerea de motive a domnului primar

            Avizul favorabil al comisiilor de specialiatate a Consiliului local

            În  baza prevederilor art.36 alin.2 lit.d , art.36 alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată :

             În temeiul prevederilor art 45  din legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată :

HOTĂRĂȘTE

            Art.1-Se aprobă modificarea  HCL nr 87/14.07 2016 în sensul radierii art.3  din cuprinsul hotărârii, respectiv modificarea  Contractului de Delegare a Gestiunii  serviciului de apă și canalizare prin incheierea unui nou act adițional, fără redevență potrivit Hotărârii nr 15/2009 a Asociației Regionale  pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș -Tisa

            Art.2-Prezenta se duce la indeplinire de către domnul Primar .

            Art.3-Prezenta  se comunică  cu :

                       -Domnul Primar

                       -SC Compania de apă  Someș SA – Sucursala ZALĂU

                       -Instituția Prefectului judetului Salaj

                       -Serviciul  Buget Finanțe, Contabilitate  

                       -Biroul urbanism, amenajarea teritoriului

                      – Dosar de ședință/publicitate

Președinte de ședință                                     Contrasemnează Secretar

Indreieș  Ana-Claudia                                                   Opriș Maria