HOTĂRÂREA nr.112 Din 26.09. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ              

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                             

HOTĂRÂREA  nr.112

Din  26.09. 2017

privind aprobarea  investiției  și a indicatorilor tehnico economici  pentru investiția “Modernizare  Străzi în orașul Jibou în anul 2017”

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr. 10.821 din 21.09. 2017    al compartimentului  Investitii  , managementul Proiectelor privind aprobarea  investiției  și a indicatorilor tehnico economici  pentru investiția “Modernizare  Străzi în orașul Jibou în anul 2017;

            -expunerea de  motive  a domnului Primar;

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local ;

            Potrivit prevederilor art.44-46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;    

            Văzând prevederile art.36 alin(2) lit. b, din Legea  nr.215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul   art.45  alin (1 și 2)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

       Art.1 Se aprobă  investiția “Modernizare  străzi în orașul Jibou în anul 2017 conform anexei parte integrantă din prezenta;

       Art.2   Se aprobă indicatorii tehnico-economici după cum urmează:

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
Valoare (exclusiv TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
LEI EURO LEI LEI EURO
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL GENERAL 2126605.17 463484.33 399490.03 2526095.20 550551.45
Din care C+M) 1820553.48 396781.70 345905.16 2166458.64 472170.22

       Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul investiții  , managementul Proiectelor;

        Art.4  Prezenta  se comunică cu:

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor

            -Serviciul  Contabilitate

            -Publicitate /dosar de ședință

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria