HOTĂRÂREA nr. 15 din 28.02.2017

ROMĂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 15

Din 28.02.2017

Privind desemnarea  a doi reprezentanți ai Consiliului local în Consiliul de administrație

al. Liceului tehnologic Octavian Goga și modificarea art.1 pct.1 din HCL nr 95/26.07.2016

             Consiliul local al orașului Jibou întrunit în sedința ordinară în data de 28.02.2017

             Având în vedere

             Solicitarea Liceului tehnologic Octavian Goga de a se desemna doi reprezentanți ai Consiliului local în Consiliul de administrație a școlii ;

            Raportul  de specialitate al secretarului orașului Jibou privind  desemnarea prin vot secret a reprezentanților Consiliului local în Consiliul de administrație și modificarea  art.1 din HCL nr 95/26.07.2016 pct.1 , rezultatele votului secret:

            Expunerea de motive a domnului primar

            Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local  

            Potrivit prevederilor art.4 alin.1 lit(d) din Ordinul nr 3160/01.02.2017 al Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice

             Văzând prevederile art.36 alin 2 lit(d) coroborat cu prevederile art.36 alin.6 lit(a)pct 1 din Legea nr 215 /2001 legea administrației publice locale, republicată

           În temeiul art 45 din Legea nr 215 /2001 legea administrației publice locale republicată

HOTĂRĂȘTE

             Art.1-Desemnarea a doi consilieri locali în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic Octavian Goga:  Pintea Victor  și Tarba Andrei  

            Art.2-Se modifică art.1 pct.1 din HCL nr 95/26.07.2016 pct.1 în sensul radierii din cuprinsul articolului 1 a consilierului Almaș Ioan  urmare a desemnării prin vot secret a celor doi consilieri  mai sus menționați .

            Art.3-Prezenta  se comunică cu:

                      -Domnul primar

                      -Instituția Prefectului județului Sălaj  

                      -Liceul tehnologic Octavian Goga 

                      -Domnii consilieri Pintea Victor , Tarba Andrei, Almas Ioan  .

                      -Dosar ședință /publicitate

Președinte de ședință                                                        Contrasemnează Secretar

         Indreieș Ana-Claudia                                                                               OprișMaria