HOTĂRÂREA NR.55

Din 19.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                          HOTĂRÂREA NR.55

Din 19.04.2022

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului

”Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialiști S+P+4E”

Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 5301 / 18.04.2022;

          -Raportul de specialitate nr.5302/18.04.2022 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aproba proiectul si cheltuielile aferente proiectului ”Construire bloc de locuințe de serviciu pentru specialiști S+P+4E” si descrierea investitiei conform anexei parte integranta din prezenta:

Valoarea totala a proiectului: 16.388.967,00 lei fara TVA

Din care:

Cheltuieli eligibile: 15.702.502,30 lei fara TVA

Cheltuieli neeligibile: 686.464,70 lei fara TVA

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte si achizitii publice.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                    -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                    -Domnul Primar

                    -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

                    -Serviciul Contabilitate

                    -Publicitate /dosar de ședință  

      PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

 SICORA COSMIN                                       SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA