Hotararea nr. 62 din 29 iulie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 62

                                                 din 29 iulie 2014

Privind rectificarea bugetului local potrivit Ordinului nr.720 din 22 mai 2014

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 29 iulie 2014,

            Având în vedere:

Potrivit Ordinului nr.720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice

rivind nexecutia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor autofinantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor  creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondurilor de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate  de institutiile publice, indiferent de modallitatea de organizare si finantare a acestora;

            In baza prevederilor art.50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local conform Ordinului nr., 720/22 mai 2014  privind transferarea incasarilor si platilor derulate prin contul 5010 Disponibil institutiilor publice subventionate din bugetul local in conturile corespunzatoare din bugetul local  in conturile 36.50 Diverse venituri, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

                 Bujor Ioan                                                                      SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria