HOTĂRÂREA nr.215

Din 19.12.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA nr.215

Din 19.12.2023

Privind aprobarea contului de execuție bugetară al Spitalul Orășenesc Jibou ”Dr. Traian Herța”,

 încheiat la 18 decembrie 2023

Consiliul Local al Oraşului Jibou;

Având în vedere:

-Raportul nr.5245/18.12.2023 al Spitalului Orășenesc Jibou ”Dr Traian Herța” înregistrat sub nr.16297/18.12.2023;

-Referatul de aprobare nr.16296/18.12.2023  al Primarului orașului Jibou;

-Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor art.129 (2) lit.b, art.129 (4) lit.a, 139 (1,3), art. 196 (1)lit.a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  al Spitalul Orășenesc Jibou ”Dr. Traian Herța”,

 încheiat la 18 decembrie 2023, astfel:

NR CRTVENITURICODPREVEDERI INITIALE 2023PREVEDERI DEFINITIVE 2023INCASARI/PLATI      18.12.2023
 VENITURI TOTALE 19.470.00019.470.00015.228.090
 Venituri din prest. servicii331008600.000600.000692.572
 Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate3310215.614.0005.614.0006.727.802
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la BS3310301.200.0001.200.0001.028.150
     Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume3310315.0005.0000
     Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare40150170.00070.0000
     Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltare40150230.00030.00020000
     Subv din bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli   capital domeniul sanatatii43101450.00050.0000  
 Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale43103311.901.00011.901.0006.759.566
 CHELTUIELI TOTALE 19.470.00019.470.00014.264.630
 CH. PERSONAL1015.908.00015.908.00011.470.969
 CH. MATERIALE   din care203.482.0003.482.0002.793.661
 Bunuri si servicii20.011.698.0001.698.0001.279.272
 Reparatii curente20.02150.000150.000107.989
 Hrana20.03283.000283.000278.774
 Medicamente si materiale sanitare20.041.181.0001.181.0001.079.317
 Obiecte inventar20.05155.000155.00041.009
 Deplasari20.065.0005.0000
 Pregatire profesionala20.1310.00010.0007.300

EXCEDENT  963.460   lei     

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul orășenesc Jibou ”Dr Traian Herța”.   

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Serviciul buget finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

            -Spitalul Orășenesc Jibou ”Dr. Traian Herța”

            -Dosar hotărâri/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

               STANA IOAN ROMULUS                         SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ RODICA