HOTĂRÂREA NR.143 din   27.11. 2018

HOTĂRÂREA NR.143

Din   27.11. 2018

Privind  virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol  bugetar

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr.14348/23.11.2018 a domnului Primar;

-raportul nr. 14347/23.11. 2018 al Serviciului  buget, finanţe, contabilitate prin care se propune aprobarea unor  virări de credite în cadrul aceluiași capitol  bugetar ;

-avizul favorabil   al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

În baza prevederilor art. 49 alin 4  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol  bugetar astfel:                                                                                                                    Miilei

                                                                                                               Reducere  lei Majorare
10,00 51.03.01 autorități executive 70.06.00 iluminat 10,00
20.05.30 obiecte inventar 20.05.30  obiecte inventar 10,00
 
20,00 67.06.00 servicii religioase 70.06.00 iluminat 20,00
20,00 2002 reparații 20.01.30 alte ch materiale 20,00

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

Art. 3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului  Judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

-Publicitate/mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

            SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria