HOTĂRÂREA NR.33 Din 30.03.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                          

HOTĂRÂREA NR.33

Din 30.03.2020

Privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia

REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM  NORMAL NR.2 DIN ORASUL JIBOU, JUDETUL SALAJ aprobată prin HCL nr.114/26.09.2017

                Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.4405 din 25.03.2021 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr.4406/25.03. 2020 al Compartimentului  Investiții, managementul Proiectelor privind suplimentarea valorii contractuale  pentru investitia

REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM  NORMAL NR.2 DIN ORASUL JIBOU, JUDETUL SALAJ aprobată prin HCL nr.114/26.09.2017;

        -avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate a Consiliului local ;

        Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

         Văzând prevederile art. 129 (2), lit. b) coroborat cu art. 129(4)lit. d) din OUG nr 57/2019  privind Codul Administrativ;

        În temeiul  prevederilor art. 196(1),lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

                Art.1  Se aprobă  suplimentarea valorii contractuale cu valoarea de  35894.08 lei fara TVA  pentru investitia REABILITAREA SI MODERNIZAREA GRADINITEI CU PROGRAM  NORMAL NR.2 DIN ORASUL JIBOU, JUDETUL SALAJ aprobată prin HCL nr.114/26.09.2017 pentru executarea următoarelor lucrări:

– Lucrari de hidroizolatie injectabila a zidariei cu solutie pe baza de Silan;

         – Lucrari de rigidizare a sarpantei;

         – Lucrari de reparatii tencuieli interioare;

         – Lucrari de reparatii si termoizolare a unei dintre fatadele constructiei;

         – Lucrari de instalatii detectie incendiu.

         Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, managementul Proiectelor

         Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                   -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                   -Domnul Primar

                   -Compartimentul managementul Proiectelor si achizitii publice

                   -Serviciul Contabilitate

                   -Publicitate /dosar de ședință  

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                        CONTRASEMNEAZĂPETREAN DORU AURELIAN        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA