HOTĂRÂREA NR 105 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  105

Din 29.08.2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea sedințelor  din  luna  septembrie 2017

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

                    În temeiul art. 39(1) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăşte:

            Art.1  Se alege preşedinte de şedinţă  domnul  consilier Țăran Daniel Vasile  pentru conducerea şedinţelor  Consiliului Local din luna septembrie  2017.

            Art.2  Prezenta se comunică cu:

            -Persoana prevazută la art 1

            -Dl. Primar

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -dosar hotărâri/dosar de ședință

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria