HOTĂRÂREA NR.173

Din 28.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                         

HOTĂRÂREA NR.173

Din 28.11.2022

privind aprobarea proiectului “Dotarea ambulatorului de specialitate al Spitalului Orasenesc Jibou” si a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 15062/25.11.2022;

          -Raportul de specialitate nr. 15062/25.11.2022 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

-Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și isolate, Operațiunea A – Ambulatorii, obtinand un punctaj de 72 puncte in urma evaluarii cererii de finantare, dar nu a fost obtinuta finantarea deoarece aceasta nu s-a incadrat in suma alocata acestui tip de finantare.

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aproba proiectul si cheltuielile aferente proiectului “Dotarea ambulatorului de specialitate al Spitalului Orasenesc Jibou”

Valoarea totala a proiectului: 3.111.509,23 euro, respectiv 15.317.026,47 lei.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte si achizitii publice.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                    -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                    -Domnul Primar

                    -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

                    -Serviciul Contabilitate

                    -Publicitate /dosar de ședință  

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                      CONTRASEMNEAZĂ

         PINTEA VICTOR                    SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA