HOTĂRÂREA NR.184 Din 23.11. 2021 Privind alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

                                                 HOTĂRÂREA NR.184

Din 23.11. 2021

        Privind  alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou

         Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr.14393 /22.11.2021 al domnului Primar;

          -Raportul nr. 14394 /22.11.2021 al Compartimentului, contabilitate privind alocarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou;

          -Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local ;

         În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru achiziționarea unor pachete festive cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou.

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

           Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Dl.Primar

         -Compartiment contabilitate

         -Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

         -Trezoreria Jibou

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate/mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ:           CHIȘ CIPRIAN                SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA