PH 22 din 27.03.2018

nr. 22 din 27.03.2018
HOTĂRÂREA nr. 22 Din 27.03. 2018 Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la sfărșitul anului 2017
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 22

Din 27.03. 2018

Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la sfărșitul anului 2017

      Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

            -Raportul nr 3125/09.03.2018 al SC Parc Industrial SRL  la   sfărșitul anului 2017

            -Expunerea de motive a domnului Primar

-Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local

Potrivit  prevederilor art.36 alin.9  din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată, cu modificăril și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

            Art.1 Se aprobă  situațiile  financiare ale SC Parc Industrial SRL la sfărșitul anului 2017

potrivit anexei parte integrantă din prezenta .

Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și administratorul societății.

            Art.3-Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-SC Parc Industrial SRL

-Instituția Prefectului județului Sălaj

-Serviciul buget finanțe contabilitate

-Dosar de ședință/publicitate

 

                   Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Stana Ioan Romulus                                                                       Secretar oraș 

                                                                                                                               Opriș Maria