HOTĂRÂREA nr 188 Din 19 decembrie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr 188

Din  19 decembrie 2017

privind  modificarea titlului proiectului aprobat prin HCL 65/2017 din ”REABILITAREA TERMICA A BLOCURILOR O1 ȘI O2 SITUATE IN LOCALITATEA JIBOU, STR. GAROAFELOR” în  ”LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2” și  modificarea art.1 din HCL nr.65/27.06.2017

        Consiliul Local al oraşului Jibou ,

        Având în vedere:

    -raportul de specialitate nr 14580 din 18.12 2017  al  compartimentului  investiții, managementul proiectelor,  

    -expunerea de motive  a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

      Potrivit prevederilor art.44 alin  (1) din legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare,

       În conformitate  cu prevederile  art.36 alin. 2) lit.  b, coroborat cu alin.4 lit d, din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată,

       În temeiul prevederilor art.45 alin( 3 )  din legea nr 215/2001 legea administrației publice locale, republicată,

HOTĂRĂȘTE

      Art.1  Se  aprobă modificarea titlului proiectului aprobat prin HCL 65/2017 din ”REABILITAREA TERMICA A BLOCURILOR O1 ȘI O2 SITUATE IN LOCALITATEA JIBOU, STR. GAROAFELOR” în  ”LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2” precum și  modificarea art.1 din HCL nr.65/2017 care va avea următorul cuprins: ” Se aprobă indicatorii tehnico-economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta si documentatiile faza DALI pentru proiectul: ”LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2” .

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar

     Art.3  Prezenta se comunica cu

            -Institutia Prefectului judetului Salaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul  buget finante contabilitate

            -Compartimentul investitii, managementul proiectelor

            -Dosar  hotarari/dosar de sedinta

            -Mass-media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA