HOTARAREA nr.111 Din 27.07.2021

ROMANIA

JUDETUL SALAJ             

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                        

HOTARAREA  nr.111

Din 27.07.2021

Privind  modificarea Organigramei și a Statului de functii ale

Spitalului orășenesc Jibou dr.Traian Herta

            Consiliul local al orasului Jibou

            Avand in vedere:

            – raportul de specialitate  al Spitalului orasenesc Jibou 1868/05.07. 2021 inregistrat sub nr 8752/05.07.2021;

            – referatul  de aprobare a domnului Primar nr 8751/05.07.2021 ;

            – avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr 1,2 a Consiliului local;

            – Legea nr 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

– Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța;

– Ordinul 1312/22.07.2020 privind organizarea și funcționarea structurilor de management al calitații serviciilor de sănătate în cadrul unităților sanitare cu paturi și servicii de ambulanță, în procesul de implementare a sistemului de management al calității sarviciilor de sănătate și siguranței pacientului;

– Autorizația sanitară de funcționare provizorie nr. 118/24.06.2021 și Avizul DSP Sălaj nr. 4633/16.06.2021;

– HCL nr. 53/20.04.2021 privind înființarea unui cabinet de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;

 Vazand prevederile art 129 (2) lit c  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            In temeiul   art.196(1)lit a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTARASTE:

            Art.1  Se aprobă  modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului orășenesc Jibou dr.Traian Herța astfel :

– transformarea postului de asistent medical  în referent de specialitate din structura de management al calității serviciilor de sănătate a Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța.

– înfințarea  post medic specialist în specialitatea Diabet, nutriție și boli metabolice și asistent medical generalist.

            Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul orășenesc Jibou dr.Traian Herța

            Art.3  Prezenta se comunică  cu :

 – Institutia Prefectului județul Sălaj

             – Dl. Primar

             – Spitalul orășenesc Jibou Dr Traian Herța

             – Publicitate /dosar de ședință  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

ALMAȘ IOAN                             SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA