HOTĂRÂREA NR. 43 din 28 aprilie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 43

                                                            Din  28 aprilie 2015

                           Privind aprobarea executia bugetului   pe trimestrul I 2015.

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în 28.04.2015,

            Având în vedere:

            In conformitate cu prevederile  art. 49 alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”b” (4) lit.a  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă  execuţia bugetului pe trimestrul I 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

  Petris Flavia                                                                      Contrasemnează:                                                                                                                     SECRETAR ORAŞ,

                                                                                  Opriş Maria