HOTĂRÂREA nr.178 Din 17.12.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

                                                 HOTĂRÂREA  nr.178

Din  17.12.2019

privind rectificarea bugetului pe anul 2019 pentru proiectul ” Abordare integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul integrarii comunitatii ”

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr. 15530/13.12.2019 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2019 pentru proiectul ” Abordare integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul integrarii comunitatii ”

-referatul de aprobare  nr.15529/13.12.2019 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-Referatul nr.15508/13.12.2019 a responsabilului financiar  al proiectelor;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 pentru proiectul ” Abordare integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul integrarii comunitatii ”  astfel:

  VENITURI                                                                                                                                    15.62

  42.69.00 subv de la bugetul stat către bug locale

                 necesare  susținerii derulării proiectelor  finanțate

                  din fonduri externe nerambursabile                                                                               2.07

  48.02.01  sume primite de la  UE/

                         sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                                         13.55              

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizează astfel:

         CHELTUIELI                                                                                                                          15.62

            Pentru  proiectul „Abordare integrată a sărăciei și excluziunii

sociale în beneficiul integrării comunității”:

  CAP   65.03.02 INVATAMANT   Școala Gimnazială Lucian Blaga                                            10.36

58.01.01  Finanțare națională                                                                                                            1.37            

58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă                                                                                     8.99

       CAP 87.05  Proiecte de dezvoltare multifunctională   Orașul Jibou                                     5.26

58.01.01 Finanțare naționala                                                                                                              0.70

58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă                                                                                      4.56                                         

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            CONTRASEMNEAZĂ:

         ANTON VASILE                                                            SECRETAR GENERAL                                                                                                     OPRIȘ MARIA