PH 20 din 27.03.2018

nr. 20 din 27.03.2018
HOTĂRÂREA nr. 20 Din 27.03.2018 privind modificarea art.9 lit (b) din Regulamentul de organizare și functionare a pieții agroalimentare și a târgului de animale aprobat prin HCL nr. 44/28.04.2015
ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 20

Din 27.03.2018

privind  modificarea  art.9  lit (b) din Regulamentul de organizare și functionare a pieții agroalimentare și a târgului de animale  aprobat prin HCL nr. 44/28.04.2015

 Consiliul local  al orașului Jibou,

Având în vedere:

-propunerea/solicitare nr.3079/09.03.2018  a  dl ing. Marian Dores –administrator piață,  de a se reveni la progranul anterior al desfășurării târgului de animale în ziua de  miercuri și nu sâmbăta,  respectiv prima și a treia zi de miercuri din lună;

-Expunerea de motive a domnului primar , avizele  de specialitate  ale comisiilor de specialitate.

-Raportul de specialitate nr. 3079/09.03.2018 a domnului  viceprimar ing. Sarkozi Paul prin care se propune revenirea  la progranul anterior al desfășurării targului de animale în zilele  de  miercuri (prima și a treia zi de miercuri din lună) și nu sambata din motive de eficiență și de revigorare a activității târgului de animale;

Văzând art.9 lit. b)  din HCL nr. 44/28.04.2015 privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a pieții agroalimentare și a târgului de animale potrivit căruia  târgul de animale se desfășoara în  zilele de sâmbătă;.

În conformitate cu prevederile HG nr. 348/2004  privind exercitarea comerțului  cu produse și servicii de piață în unele zone  publice , cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor  art. 36 alin (2) lit d, din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin 1,2  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă   modificarea art. 9 lit. b, din Regulamentul de organizare și funcționare  a pieții agroalimentare  și a târgului de animale Jibou, aprobat prin HCL nr. 44/28.04.2015  prin care s-a  stabilit  ca  zilele de desfășurare a târgului de animale în localitatea Jibou  era sâmbăta  și stabilirea  noului program : organizarea și  desfășurarea  târgului de animale în localitatea JIBOU   în  prima și a treia zi  de miercuri din lună . Noua  modificare se aplică începând cu 04.04.2018.

Celelalte prevederi ale  regulamentului rămân neschimbate.

Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul ing. Marian Dores  administrator piata .

Art.3 Prezenta se  comunică cu .

-Domnul Primar

-Institutia Prefectului  Judetul Salaj

-Compartimentul piața agroalimentară

-Dosar de sedinta

-Publicitate /mass-media

                  Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Stana Ioan Romulus                                                                       Secretar oraș 

                                                                                                                               Opriș Maria