HOTĂRÂREA nr.181 Din 15.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                              

HOTĂRÂREA  nr.181

Din  15.12.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020 pentru proiectul ” Abordare integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul integrarii comunitatii ”

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr. 14086/14.12.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 pentru proiectul ” Abordare integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul integrarii comunitatii ”

-referatul de aprobare  nr.14086/14.12.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-Referatul nr.14078/14.12.2020 a responsabilului financiar  al proiectelor;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 pentru proiectul ” Abordare integrata a saraciei si excluziunii sociale in beneficiul integrarii comunitatii ”  astfel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                            mii lei

         VENITURI                                                                                               324.02

  48.02.03  sume primite de la  UE/

                   prefinantare                                                                                  139.49

  40.02.16 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata  184.53

     Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

         CHELTUIELI                                                                                          324.02

CAP   65.03.02 INVATAMANT   Scoala Gimnaziala Lucian Blaga            184.53

58.01.01  Finantare nationala                                                                           24.48 

58.01.02  Finantare externa nerambursabila                                                  160.05

CAP 87.05  Proiecte de dezvoltare multifunctionala Orasul Jibou           139.49

58.01.02  Finantare externa nerambursabila                                                   139.49      

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                            OPRIȘ MARIA