HOTARAREA NR. 135 Din 15 decembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 135

                                                Din 15 decembrie 2015

Privind neacordarea in anul 2016 a  normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a Orasului Jibou

            Consiliul Local al Orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 15 decembrie 2015,

Având în vedere referatul nr.15102/07.12.2015 al biroului resurse; expunerea de motive a d.nei viceprimar privind oportunitatea luarii hotararii de acordare sau de neacordare a normei de hrana personalului Politiei locale pentru anul 2016 de catre Consiliul Local Jibou;  vazand avizul nefavorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local privind acordarea normei de hrana pentru anul 2016 cu sublinierea  de a se lua hotararea de acordare sau de neacordare dupa votul in plenul Consiliului Local; avizul nefavorabil al comisiei de specialitate nr.2 privind acordarea normei de hrana personalului Politiei locale, si avizul  comisiei de specialitate nr.3 ;

Potrivit prevederilor: OG nr.26/1994 privind depturile de hrana in timp de pace ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 din HG nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei si a regulilor de aplicare a drepturilor prevazute la ar. 35^1 alin.(1)din Legea politiei locale nr. 155/2010;

                  In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Neacordarea in anul 2016 a normei de hrana personalului din cadrul Politiei Locale a Orasului Jibou..

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza d.na viceprimar si birourile de specialitate: resurse umane si buget, finante, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

–     Institutia Prefectului Judetului Salaj

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                            Csatlos Sandor                                                         Contrasemneaza:

                                                                                                            Secretar oras,

                                                                                                            Opris Maria