Hotararea nr. 11 din 4 februarie 2014

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 11

                                                            Din 4 februarie 2014

Privind aprobarea planului de venituri şi cheltuieli pentru activitatile autofinanţate pe anul 2013

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 4 februarie 2014,

            Având în vedere  expunerea de motive a d-lui primar , referatul de specialitate al  Biroului buget, finanţe, contabilitate cu nr.538/29.01.2014 privind principalele prevederi bugetare ale activităţilor extrabugetare pe anul 2014, precum şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

In baza prevederilor Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014.

            In conformitate cu prevederile art.36(2) lit.b,  (4) lit.a din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă planul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile autofinanţate pe  anul 2014, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la în deplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi d-na Opris Dorina, sef serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Pop Iulius-Emmanuel                                                              SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria