HOTĂRÂREA NR.110

Din  29.08.2022

ROMÂNIA                               

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                      HOTĂRÂREA NR.110

Din  29.08.2022

privind  privind trecerea unor bunuri de natura componentelor mijloacelor fixe din domeniul public în domeniul privat al unitătii administrativ teritoriale Jibou si aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea  valorificării a activelor corporale de natura componentelor mijloacelor fixe , după caz casarea acestora

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul nr. 9898  din  19.08.2022 al Biroului  Urbanism Administrarea Domeniului public și privat;

-Referatul de aprobare  nr.  9897 înregistrat   la data de 19.08.2022 al Primarului orașului Jibou; 

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

În conformitate cu:

-H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa   Nr. 112/2000 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale;

În temeiul prevederilor art.108 lit.e ,art 129 alin 1 alin 2  lit c si d , 129 alin .14 , art 139 (1, 3) art. 196 (1)lit. a, art.296(2) din OUG nr. 57/2019 privid Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba trecerea unor bunuri de natura componentelor mijloacelor fixe din domeniul public în domeniul privat al unitătii administrativ teritoriale Jibou, potrivit anexei parte integranta din prezenta.

          Art.2 Seaproba scoaterea din funcţiune în vederea  valorificării a activelor corporale de natura componentelor mijloacelor fixe și casarea acestora, dupa caz.

          Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou , Compartimentul contabilitate si comisiile numite prin dispozitiile primarului.

          Art.4 Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului -Judeţul Sălaj

          -Dosar hotărâri

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     PASCALAU VLAD                      SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA