HOTĂRÂREA NR.140

Din 10.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.140

Din 10.08.2023

privind aprobarea studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători  în Orașul Jibou, înființarea Serviciului de Transport Public Local Jibou,  darea în administrare,  Regulamentul  de organizare și functionare, Organigrama, Statul de funcții și  Caietul de sarcini

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.10143/09.08.2023 al Compartimentului disciplina în construcții și protecția mediului;

-Referatul de aprobare al primarului orașului nr. 10142/09.08.2023;   

Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

În conformitate cu prevederile:

-Art.8 alin.(1), alin.(3) lit. „ a” și lit. „ d”, art.22 alin.(2) lit.a) alin.(3), art.28, alin.(2) lit.a) alin (5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.1191/69 si nr.1107/70 ale Consiliului;

-Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificările și completările ulterioare;

-Art.20 alin.1, lit.l şi k din Lege nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul președintelui A.N.R.S.C. și A.N.A.P. nr.131/1401/17.04.2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 ;

-Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 243 din 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, bunuri ori mărfuri în regim de taxi

-Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 206 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 207 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane, cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

-Ordinul ministrului transporturilor nr. 972 din 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-Ghid privind procedurile de constatare a abaterilor de la reglementările privind serviciile comunitare de utilități publice și a modului de aplicare a sancțiunilor prevăzute de legislația specifică și a legii prevenirii nr. 270/2017;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 (2) li. b coroborat cu art 129 (3) lit.e)  art.129 (4) lit. d, art.139 (1,3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196(1) lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă studiului de oportunitate  pentru delegarea gestiunii conform anexei 1.

Art.2 Se aprobă înființarea Serviciului de Transport Public Local Jibou ( STPLJ ),  serviciul public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului local Jibou.

Art.3 (1) Se aprobă darea în administrare a serviciului de transport public local de călători în Orașul Jibou, către Serviciul de transport public local Jibou, conform art.28, alin (5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice – republicată, cu modificările și completările ulterioare.

            (2) Serviciul nou înființat își va începe activitatea la momentul încheierii procesului verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publică a UAT Oraș Jibou.

Art. 4 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului de transport public local Jibou”, conform Anexei nr. 2.

Art.5  Se aprobăorganigrama și statul de functii, conform anexelor 3 și 4.

Art.6 Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Orașului Jibou, conform anexei nr. 5.

Art.7 Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în orașul Jibou, conform anexei 6.

Art.8 Se aprobă finanțarea activității Serviciului de Transport Public Local Jibou (STPLJ) în conformitate cu prevederile legale.

Art.9 Se împuternicește primarul Orașului Jibou Dan GHIURCO să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Orașul Jibou.

Art.10 Cu ducerea la indeplinire a prezentei  se incredințează  primarul orașului Jibou aparatul de specialitate.

Art.11 Prezenta  se comunica cu

–      Institutia Prefectului -Județul Sălaj

–      Primarul orașului Jibou

–      Comp. management de proiecte și achiziții publice

–      Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

–      Publicitate /dosar de ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                     SZANTO IOAN                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                          TEGLAȘ RODICA