HOTĂRÂREA nr.109 Din 28.07.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.109

Din  28.07.2020

privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri în baza OUG nr.69/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -Raportul nr. 8247/20.07.2020 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate impozite și taxe locale privind acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri în baza OUG nr.69/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

            Referatul de aprobare nr.8246/20.07.2020 a domnului primar ;

            -avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

            -Art. V din OUG nr. 69/2020 privind modificarea si completarea Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale;

-Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art. 7, alin (13) din Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația publică;

            Văzând  prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;                                            

HOTĂRAȘTE:

            Art. 1  Se aprobă acordarea unor facilități la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri în baza OUG nr.69/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale.

         (2) Acordarea, pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe clădiri/taxă pe clădiri potrivit art. 462 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a facilitatii la plata impozitului anual pe cladiri sau a taxei lunare pe cladiri, constand in :

  1. reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 10%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;
  2. reducerea impozitului anual pe cladiri cu o cota de 10% pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice care au fost date in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice, daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii cladirilor au fost obligati, potrivit legii sa-si intrerupa total activitatea economica sau detin certifiatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certifica intreruperea partiala a activitatii economice ;
  3. scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Art.2 Acordarea facilitatii fiscale prevazuta la art.1, se va face atat pentru proprietarii, care detin cladiri nerezidentiale utilizate pentru activitatea economica proprie, cat si pentru proprietarii care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice, catre alte persoane fizice sau juridice.

Art.3 Pentru a beneficia de facilitatea fiscala prevazuta la art.1 litera a) proprietarii cladirilor au obligatia ca, pana la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, sa depuna la organul fiscal local in a carui raza de competenta se afla cladirea o cerere de acordare a reducerii, insotita de o declaratie pe propria raspundere in care vor mentiona fie intreruperea totala a activitatii economice proprii stabilita conform prevederilor legale, fie intreruperea partiala a activitatii economice. In acest caz, la cerere vor anexa o copie a certificatului pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

Art. 4 (1) Pentru a beneficia de facilitatea fiscala prevazuta la art.1 litera b), proprietarii care detin cladiri nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice sau juridice au obligatia ca, pana la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, sa depuna la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, o cerere de acordare a reducerii, insotita de o declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa ca acestia se regasesc concomitent in urmatoarele situatii:

  1. au renuntat la cel putin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta forma de utilizare a cladirii, stabilita conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta;
  2. cel putin 50% din suprafetele totale detinute si afectate activitatilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosinta a cladirilor respective au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total si/sau partial activitatea economica.

              (2) La cererea de la alin.(1) se vor anexa si declaratiile pe propria raspundere a utilizatorilor cu privire la intreruperea totala a activitatii economice a acestora si/sau de certificatele pentru situatii de urgenta emise de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cazul utilizatorilor care si-au intrerupt partial activitatea economica, dupa caz.

Art.5 In cazul in care persoanele prevazute la art.1, alin.(1) litera a) si litera b) au platit impozitul anual pe cladiri datorat pentru anul 2020, integral/partial, pana la primul termen de plata, acestea pot solicita restituirea, in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, a sumelor achitate in plus.

Art.6 In cazul contribuabililor care beneficiaza de prevederile art.1, alin.(1), litera a) si litera b), impozitul anual pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de reducere a bonificatiei de pana la 10% prevazuta la art. 462 alin (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile  ulterioare, stabilita pentru anul 2020 prin hotarare a consiliului local, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

Art.7 (1) Pentru a beneficia de prevederile art.1, alin.(1) lit. c), concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz, au obligatia ca pana la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, sa depuna la organul fiscal local in a carei raza teritoriala de competenta se afla cladirea o cerere de acordare a scutirii, insotita de o declaratie pe propria raspundere.

      (2) In declareatia pe proprie raspundere contribuabilii vor mentiona prevederile legale potrivit carora au avut obligatia intreruperii totale a activitatii proprii, pe perioada instituirii starii de urgenta.

Art.8 In cazul in care persoanele prevazute la art.1, alin.(1) litera c) au platit taxa lunara pe cladiri datorata pentru perioada in care s-a instituit starea de urgenta, acestea pot solicita restituirea, in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Serviciul buget,finante contabilitate impozite si taxe locale.

            Art.10 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate impozite si taxe locale

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Dosar de sedinta

            -Publicitate/mass media

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                CSATLOS SANDOR                                                     SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA