HOTĂRÂREA nr. 202 Din 21.12.2021 Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.202

Din 21.12.2021

Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2021 

           Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.15609/21.12.2021al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

– referatul de aprobare  nr. 15608/21.12.2021  al domnului primar ;

– adresa nr.23736/13.12.2021 a Consiliului Județean Sălaj„Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului judetean”, ;

– HG nr.1264 din 17.12.2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim IV anul 2021  astfel:

                                                                                                                              MII LEI 

VENITURI                                                                                                       1028,74

04.02.05 Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului judetean               28,74

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale           1000,00

CHELTUIELI                                                                                                  1028,74

650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                                      1028,74

580103 Cheltuieli neeligibile

Obiectiv de investitii: Modernizare si exindere Gradinita cu Program

 Prelungit Prichindel        

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ:

          ȚELEA MUREȘAN VALENTIN                                    SECRETAR GENERAL                                                                                                              OPRIȘ MARIA