HOTĂRÂREA nr.79 Din 11.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.79

Din 11.06.2019

Privind aprobarea actualizarii valorii contractului nr. 3319/20.03.2019 conform

OUG 114/2018 pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE INFRASTRUCTURA

 DE ILUMINAT PUBLIC SI RETEA DE FIBRA OPTICA PE STRAZILE: TUDOR VLADIMIRESCU, ODORHEIULUI, STEJARILOR, RONEI SI NUCULUI DIN

ORASUL JIBOU

            Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.7217/06.06.2019 al compartimentului management de proiecte, investiții și achiziții publice;

– expunerea de motive a domnului primar și avizul  favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului local;

-solicitarea SC NEON LIGHTING SRL nr.4971/16.04.2019;

            În conformitate cu prevederile art. 71, alin (1) din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice  și a unor măsuri fiscal bugetare,modificarea  și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36, alin.( 2) lit.b, alin.( 4), lit. d, art. 115,alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările;

            În temeiul prevederilor art. 45 (3) din legea nr.215/2001 legea administrației publice locale cu modificările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulteriore;

HOTĂRAȘTE:

            Art.1 Se aprobă suplimentarea contractului nr. 3319/20.03.2019 conform OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE ILUMINAT PUBLIC ȘI REȚEA DE FIBRĂ OPTICĂ PE STRĂZILE: TUDOR VLADIMIRESCU, ODORHEIULUI, STEJARILOR, RONEI ȘI NUCULUI DIN ORAȘUL JIBOU cu suma de 358.939,22 lei fara TVA, valoare rezultată în urma aplicării prevederilor OUG 114/2018.

Art.2  Se aprobă încheirea Actului Adițional la Contractul nr. 3319/20.03.2019 conform OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE ILUMINAT PUBLIC ȘI REȚEA DE FIBRĂ OPTICĂ PE STRĂZILE: TUDOR VLADIMIRESCU, ODORHEIULUI, STEJARILOR, RONEI ȘI NUCULUI DIN ORAȘUL JIBOU- conform anexei, integrantă din prezenta hotarare.

            Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul Primar și compartimentul management de proiecte, investiții și achiziții publice.

            Art.4 Prezenta se comunică cu :

-Dl. Primar

-Instituția Prefectului –județul Sălaj

-compartimentului management de proiecte ,investitii si achizitii publice

-Serviciul contabilitate  

-Dosar hotarari/dosar de sedinta

-Publicitate / mass-media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ

          PINTEA VICTOR                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                OPRIȘ MARIA