HOTĂRÂREA NR. 134 Din 31.10.2017

ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU                                        

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 134

Din 31.10.2017

privind reorganizarea compartimentului Salubrizare  din cadrul Serviciului public de gospodărie comunală ,în serviciul public de interes local specializat  cu personalitate juridică „Salubrizare Jibou „organizat în subordinea Consiliului Local Jibou ,înființat prin HCL nr 103/29.08.2017 , aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

       Consiliul Local al oraşului Jibou,

       Având în vedere :

            -raportul  de specialitate  nr. 12.338 din 26.10.2017 al compartimentului organizare , salarizare ,resurse umane;

            -expunerea de motive nr. 12.339/26.10.2017   a primarului orașului Jibou 

            -avizele  favorabile  ale comisiiilor  de specialitate  nr 1,2, 3 a Consiliului Local

            În conformitate cu prevederile  Legii nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea legii nr. 51/2006 –legea serviciilor  comunitare de utilități publice ,Legea nr. 101/2006 ,legea serviciului  de salubrizare  a localităților,cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând art.III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare,  

art 30-32 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din  fonduri publice;

            Potrivit prevederilor HCL nr. 104/29.08.2017 privind aprobarea modalității de gestiune  a serviciului de salubrizare cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local

            În temeiul art. 36(2)lit.d, art 36 (6)lit a pct 14  şi art. 45(2)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1 Se aprobă reorganizarea compartimentului Salubrizare  din cadrul Serviciului public de gospodărie comunală ,în serviciu public de interes local specializat  cu personalitate juridică „Salubrizare Jibou „organizat în subordinea Consiliului local Jibou .

       Art.2  Se aprobă  Organigrama  și Statul de funcții al Serviciului  Salubrizare Jibou  conform anexelor 1 si 2.

Organigrama UAT  oraș Jibou  anexa 1 ,Statul de funcții anexa 2  și Regulamentul  de organizare  și funcționare al Serviciului  public de  gospodărie comunală  se modifică în mod corespunzător

      Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a  hotărârii se încredințează dl.primar ,serviciul contabilitate , gospodărie comunală și resurse umane.

      Art.4  Prezenta se comunică cu:          

               -dl. Primar

               -Serviciul contabilitate

             -Serviciul gospodărie comunală

             -Compartimentul resurse umane

             -Mijloace de publicitate

             -Instituţia Prefectului Județului Sălaj

             -Dosar hotărâri.      

                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           Secretar oraș                        

             Coman Cristina Veronica                                                               Opriș Maria