HOTĂRÂREA nr.139 Din 24.09.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA  nr.139

Din  24.09.2019

Privind rectificarea bugetului pe anul 2019 la Spitalul Orășenesc Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.11622/23.09.2019  privind rectificarea bugetului pe anul 2019  la Spitalul Orășenesc Jibou ;

-referatul de aprobare  nr. /17.09 2019  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2019 la Spitalul Orășenesc Jibou,  astfel:

  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
VENITURI 839  
43.14.00 Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 839  
  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
CHELTUIELI 839  
71.03 Reparatii capital aferente activelor fixe 839  

            Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

            Spitalul Orășenesc Jibou

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

     RUS DAN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA