HOTĂRÂREA nr. 44 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 44

Din  20.04.2021

Privind  aprobarea  contului de executie bugetara  incheiat la

31 Martie 2021 la Spitalul Orășenesc Jibou

   Consiliul Local al Oraşului Jibou:

   Având în vedere:

        -raportul nr.1033/15.04.2021 al Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța inregistrat la Primaria orasului Jibou cu nr.5581/16.04.2021 privind aprobarea contului de executie bugetară 31 Martie 2021 la Spitalul Orasenesc Jibou;

-Referatul de aprobare nr.5580/16.04.2021  a   domnului Primar ;

         -avizul favorabil  al comisiilor de specialitate a Consiliului Local

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

         În baza prevederilor art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară  incheiat la 31 Martie 2021 la Spitalul Orășenesc Jibou astfel:

NR CRT VENITURI COD PREVEDERI INITIALE 2021 PREVEDERI TRIMESTRIALE 2021 INCASARI/PLATI 31.03.2021
  VENITURI TOTALE   18.110.000 4.400.000 4.287.398
  Venituri din prest. servicii 331008 516.000 130.000 126.024
  Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate 331021 6.029.000 1.392.000 1.315.530
  Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la BS 331030 1.446.000 363.000 342.549
  Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publicadin sume alocate din venituri proprii ale MS 331031 9.000 0 0
  Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru seciunea de fumctionare 401501 0 0 40.000
  Subv. din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 431010 75.000 0 0
  Subv. din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 431014 75.000 0 0
  Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale 431033 9.960.000 2.515.000 2.463.295
  CHELTUIELI TOTALE   18.110.000 4.400.000 4.252.437
  CH. PERSONAL 10 15.160.000 3.836.000 3.806.717
  CH. MATERIALE   din care 20 2.875.000 564.000 445.720
  Bunuri si servicii 20.01 1.124.000 236.000 196.198
  Reparatii curente 20.02 150.000 50.000 5.857
  Hrana 20.03 144.000 31.000 30.836
  Medicamente si materiale sanitare 20.04 1.327.000 221.000 204.238
  Obiecte inventar 20.05 115.000 25.000 8.191
  Alte chelt (depl., preg. profesionala, alte chelt.)   15.000 1.000 400
  CH. DE CAPITAL din care 71 75.000 0 0
  Masini, echip. si mijl. de transport 710102 53.000 0 0
  Rk aferente activelor fixe 7103000 22.000 0 0

EXCEDENT 34.961 ron( Sectiunea  functionare )

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și  Spitalul orasenesc  Jibou Dr Traian Herța.. 

Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Domnul Primar

         -Spitalul Orasenesc Jibou Dr Traian Herța

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri

         -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

PINTEA VICTOR                           SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA