HOTĂRÂREA nr.152 Din 11.11.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.152

Din 11.11.2022

Privind aprobarea proiectului  “ Salveaza-te la timp!”

și alocarea de sume necesare  pentru desfășurarea activităților

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

– Raportul nr. 14379 din 10.11.2022 al Comparimentului contabilitate;

– Referatul de aprobare al domnului primar nr. 14378 din 10.11.2022;   

– Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  proiectul  “ Salveaza-te la timp!”conform anexei parte integranta din prezenta și alocarea de sumei de 2500 lei necesară  pentru desfășurarea activităților organizate în cadrul proiectului  amintit mai sus.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

          Art.3  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

          – Compartimentul Contabilitate

          -Dosar de ședință /dosar hotărâri

          -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ

            FOLTIS FELICIAN RADU            SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA