Proiecte și hotărâri ale Consiliului Local – 2019

Ianuarie 2019

 • HOTĂRAREA nr. 1 din 08.01.2019 – Privind  aprobarea acoperirii deficitului bugetar la secțiunea de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local
 • HOTĂRÂREA NR.2 din 29.01.2019 – Privind aprobarea  întocmirii unui act adițional la contractul de concesiune
 • HOTĂRÂREA nr.3 din 29.01.2019 – Privind aprobarea aprobarea cererii de finanțare și a cheltuililor aferente proiectuluilui „Modernizare și extindere Grădinița cu program prelungit Prichindel Jibou „

 • HOTĂRÂREA nr. 4 din 29.01.2019 – Privind vânzare lemn de foc către populație  și  valorificarea  unei cantități de masă lemnoasă  pentru confecționat  diverse obiecte
 • HOTĂRÂREA nr. 5 din  29.01.2019 – Privind organizarea   rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar 2019-2020 în UAT la nivelul orașului Jibou
 • HOTĂRÂREA NR.6 din 29.01.2019 – Privind  înființarea Centrului de zi de consiliere și informare pentru alte persoane aflate în situații de nevoie, sub denumirea Centrul de zi de Consiliere și Informare  Jibou și a Regulamentului  de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de Consiliere și Informare  Jibou
 • HOTĂRÂREA NR. 7 din 29.01.2019 – Privind  aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al UAT oraș JIBOU
 • HOTĂRÂREA NR. 8 din 29.01.2019 – Privind numirea   Administratorului societății Parc Industrial  SRL  pe perioada  mandatului actual al Consiliului local și aprobarea contractului de mandat

 • HOTĂRÂREA NR. 9 din 29.01.2019 – Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat   nr. 5664/2012
 • HOTĂRÂREA NR. 10 din 29.01.2019 – Privind aprobarea  prelungirii a  5 contracte de închiriere teren, pe care sunt amplasate  un numar de 5 copertine pe str.Parcului orașul Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 11 din 29.01.2019 – Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.1026/2018
 • HOTĂRÂREA NR.12 din 29.01.2019 – Privind aprobarea   prelungirii contractului de inchiriere  nr. 247/2018
 • HOTĂRÂREA NR. 13 din 29.01.2019 – Privind modificarea   contractului de închiriere  nr. 12.164/20.10.2010 în sensul majorării suprafeței închiriate în imobilul situat în str.Ronei nr 23 și prelungirea acestuia pe o perioada de 1 an de zile, prin act adițional
 • HOTĂRÂREA nr . 14 din 29.01.2019 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2019
                 

Februarie 2019

 • HOTĂRÂREA nr. 15 din 26.02.2019 – Privind aprobarea  actului adițional  nr. 1 pentru  investiția Reabilitarea  și modernizarea Grădiniței cu program  normal nr. 2  din orașul Jibou județul Sălaj
 • HOTĂRÂREA nr. 16 din 26.02.2019 -Privind aprobarea  actului adițional  nr. 2 pentru  investițiaReabilitarea  și modernizarea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului
 • HOTĂRÂREA nr. 17 din 26.02.2019 –  privind mandatarea primarului Oraşului Jibou în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.479 din 07.12.2016, potrivit reglementărilor OUG 74/2018
 • HOTĂRÂREA nr. 18 din 26.02.2019 -Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2380/2018
 • HOTĂRÂREA nr. 19 din 26.02.2019 – Privind aprobarea  prelungirii  contractului de inchiriere  nr 5713 din 22.04.2016
 • HOTĂRÂREA nr. 20 din 26.02.2019 – Privind aprobarea organizării licitației  publice deschise cu strigare  pentru închirierea  unei suprafete de  1 mp spațiu  situat la etaj în incinta Primăriei orașului Jibou pentru amplasare  aparat de cafea
 • HOTĂRÂREA nr. 21 din 26.02.2019 – privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare, elevilor care au obţinut rezultate foarte bune la olimpiade școlare  la etapele judeţene  și naționale  şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora precum și alte premii
 • HOTĂRÂREA nr. 22 din 26.02.2019 -privind modernizarea arhitecturală și peisagistică a zonei centrale situată între Bl. M1 și Judecătoria Jibou
 • HOTĂRÂREA nr. 23 din 26.02.2019 – privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv
 • HOTĂRÂREA nr. 24 din 26.02.2019 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  martie  2019

Martie 2019

Aprilie 2019

 • HOTĂRÂREA nr. 35 Din 18.04.2019 Privind modificarea art 1 din HCL nr. 60/208 privind   aprobarea  solicitării de  trecere a unor terenuri  situate în orașul Jibou din domeniul public  al Statului Român, concesionate Companiei Naționale de Căi ferate  CFR  SA  în domeniul public  de interes local  al Orasului Jibou  și administrarea Consiliului Local Jibou, jud.Salaj

 • HOTĂRÂREA NR. 36 Din 18. 04. 2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean în domeniul public al UAT Oraș Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 37 Din 18. 04. 2019 privind completarea HCL nr.158/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 38 Din 18. 04. 2019 privind completarea anexei 4 din HCL nr.26/06.03.2019 privind  aprobarea  Regulamentului local privind condițiile de dasfășurare a unor activități de comerț stradal pe terenul aparținând domeniului public/privat al orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 39 Din 18.04.2019  privind  închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unui lot de teren apartinand domeniului public al Orasului Jibou cu suprafața de 12.0 mp, situat pe strada Wesselenyi Miklos  în zona Liceului Tehnologic Octavian Goga

 • HOTĂRÂREA nr. 40 Din 18.04.2019 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de  administratori de condominii

 • HOTĂRÂREA nr. 41 Din 18.04.2019  privind acordarea cu titlu gratuit către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA Sucursala Zalău A dreptului de uz și servitute asupra unei suprafete de de 276 mp, aparținând domeniului public al Orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 42 Din 18. 04. 2019 privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Orașul Jibou și localitățile aparținătoare

 • HOTĂRÂREA nr. 43 Din 18.04.2019 privind aprobarea  bugetului de dezvoltare al UAT oraș Jibou  pe anul 2019  și prevederi bugetare pe perioada 2020-2022

 • HOTĂRÂREA nr. 44 Din 18.04.2019 privind aprobarea  bugetului de  funcționare al UAT oraș Jibou  pe anul 2019  și prevederi bugetare pe perioada 2020-2022

 • HOTĂRÂREA nr. 45 Din 18.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli   la activitățile finanțate  din venituri proprii pe anul 2019

 • HOTĂRÂREA nr. 46 Din 18.04.2019 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. I 2019

 • HOTĂRÂREA  nr. 47 Din 18.04.2019 privind aprobarea  Programului anual și al   Ghidului  solicitantului privind  regimul finanțărilor  nerambursabile de la bugetul local  acordate în baza Legii nr 350/2005 și numirea a doi consilieri locali în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare

 • HOTĂRÂREA nr. 48 Din 18.04.2019 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL pe anul 2019

 • HOTĂRÂREA nr. 49 Din 18.04.2019 Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la 31.12. 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 50 Din 18.04.2019 privind  închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a  unei suprafețe de teren de 3,27 ha teren pășune situată în Orașul Jibou sat Husia

 • HOTĂRÂREA NR.  51 Din 18.04.2019 Privind propunerea de atribuire teren prin ordinul prefectului a unei suprafețe de 1969581 mp în proprietatea UAT Oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 52 Din 18.04.2019 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  mai  2019

 • HOTĂRÂREA nr. 53 Din 18.04.2019 Privind alocarea  unei sume pentru desfasurarea   activitatilor  dedicate zilei nternaționale a copilului 1 IUNIE

Mai 2019

 • HOTĂRÂREA nr. 54 Din 14.05.2019 – Privind aprobarea  actului adițional  nr. 2 pentru  investiția „Modernizare străzi în orașul Jibou în anul 2017”

 • HOTĂRÂREA nr. 55 Din 14.05.2019 – Privind aprobarea  actului adițional  nr. 1 pentru  investiția „Reparații șanțuri în satul Rona”

 • HOTĂRÂREA nr. 56 Din 14.05.2019 – Privind aprobarea  actului adițional  nr. 2 pentru  investiția „Reabilitarea  și modernizarea Grădiniței cu program  normal nr. 2  din orașul Jibou județul Sălaj”

 • HOTĂRÂREA  nr. 57 Din  22.05.2019 – privind aprobarea actualizării HCL nr. 92/31.07.2018 pentru realizarea obiectivului „Dotarea ambulatoriului de specialitate al spitalului orășenesc Jibou”

 • HOTĂRÂREA nr. 58 Din 22.05.2019 – privind modificarea HCL nr.54/14.05.2019 pentru aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 4036/23.03.2019-proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL JIBOU ÎN ANUL 2017 

 • HOTĂRÂREA nr. 59 Din 22.05.2019 – privind modificarea HCL nr. 55 / 14.05.2019 pentru aprobarea actului adițional 27.1 la contractul nr. 9658/27.07.2018- pentru obiectivul REPARAȚII ȘANȚURI ÎN SATUL RONA

 • HOTĂRÂREA nr. 60 Din 22.05.2019 – privind modificarea și completarea HCL nr. 56/ 14.05.2019 pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul nr. 927/29.01.2019-proiectarea și execuția lucrărilor pentru obiectivul REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM NORMAL NR 2 DIN ORAȘUL JIBOU

 • HOTĂRÂREA NR. 61 Din 28.05.2019 – Privind aprobarea contului de execuție  bugetară la Spitalul Orășenesc Jibou incheiat in 31 decembrie 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 62 Din 28.05. 2019 – Privind aprobarea contului de execuție  bugetară  pentru trim. IV 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 63 Din  29.05.2019 – privind utilizarea excedentului bugetar al UAT Oras Jibou din anii precedenti în anul 2019

 • HOTĂRÂREA  nr. 64 Din 28.05.2019 – privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT oraș JIbou și Centrul de Cultură  și Artă a județului Sălaj

 • HOTĂRÂREA NR. 65 Din 28.05.2019 – Privind suplimentarea sumei aprobate prin HCL nr. 53/2019 pentru desfasurarea activităților dedicate zilei Internaționale a copilului 1 Iunie

 • HOTĂRÂREA nr. 66 Din  28.05.2019 – privind   alocarea unui sprijin  financiar cercului de pictură și metaloplastie din cadrul Clubului Copiilor Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 67 Din 28.05.2019 – privind alocarea unui sprijin financiar Clubului Copiilor Jibou cu ocazia organizarii Festivalului International de Folclor si Mestesuguri Artistice Traditionale  ”SOMES CANTECELE TALE”

 • HOTĂRÂREA NR. 68 Din  28.05.2019 – privind  modificarea  nivelului  valorilor impozabile , impozitelor  si taxelor  locale prin indexarea cu rata inflatiei in procent de 4,6 %,incepand cu anul 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 69 Din  28.05.2019 – privind  retragerea  din administrarea  și gestionarea Asociației  de Dezvoltare  Intercomunitară  ECODES  Sălaj  a unui numar de patru puncte  de colectare  supraterane

 • HOTĂRÂREA NR. 70 Din 28.05.2019 – privind stabilirea sanctiunilor in cazul nerespectarii  obligatiilor  ce revin   persoanelor fizice, institutiilor publice, agentilor economici   celorlalte persoane juridice  pentru buna  gospodarire, intretinere si infrumusetare a localitatii, pastrarea permanenta a curateniei  in orasul JIBOU

 • HOTĂRÂREA NR. 71 Din 28.05.2019 – privind  închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unui spațiu în suprafață de 16 mp, proprietate privată a UAT Oraș Jibou, localitatea Husia nr. 28

 • HOTĂRÂREA nr. 72 Din 28.05.2019 – privind aprobarea achiziționării și montării sistemului de taxare a parcărilor din zona centrală a orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 73 Din 28.05.2019 – privind aprobarea achiziționării automăturătoare pentru trotuare

 • HOTĂRÂREA nr. 74 Din 28.05.2019 – privind aprobarea actualizării valorii contractului nr.4862/2018 conform OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiții „ AMENAJARE SPAȚII PENTRU PETRECEREA TIMPULUI LIBER IN ZONA STRAZII CASTANILOR, JUD SALAJ”

 • HOTĂRÂREA nr. 75 Din 28.05.2019 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  iunie  2019

Iunie 2019

 • HOTĂRÂREA nr. 76 Din 11.06.2019 – privind   alocarea sumei de 50.000 lei necesară pentru achiziționarea unui autoturism pentru Spitalul Orășenesc Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 77 Din 11.06.2019 – Privind desemnarea doamnei consilier Micle Corina, reprezentant al Consiliului Local pentru reprezentare consultantă si asistenta juridica in vederea apararii intereselor consiliului local Jibou in dosarele cu nr. 529/84/2019- 532/84/2019  pe rolul Tribunalului Sălaj

 • HOTĂRÂREA  nr. 78 Din  11.06.2019 – privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul ”Lucrări de intervenție privind creșterea performanțelor energetice ale blocurilor O1 și O2„ , cod SMIS 116945

 • HOTĂRÂREA nr. 79 Din 11.06.2019 – Privind aprobarea actualizarii valorii contractului nr. 3319/20.03.2019 conform OUG 114/2018 pentru obiectivul de investitii MODERNIZARE INFRASTRUCTURA  DE ILUMINAT PUBLIC SI RETEA DE FIBRA OPTICA PE STRAZILE: TUDOR VLADIMIRESCU, ODORHEIULUI, STEJARILOR, RONEI SI NUCULUI DIN ORASUL JIBOU

 • HOTĂRÂREA nr. 80 Din 25.06.2019 – Privind atestarea apartenentei la  domeniul public al orașului Jibou a imobilului înscris în CF nr. 53393 Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 81 Din 25.06.2019 – Privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local către ”Liceul tehnologic Octavian Goga” Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 82 Din 25.06.2019 – Privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local către ”Școala Gimnazială Lucian Blaga”Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 83 Din 25.06.2019 – Privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 84 Din 25.06.2019 – privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 85 Din 25.06.2019 – Privind  aprobarea cofinanțării pentru reparații capitale la Spitalul orășenesc Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 86 Din 25.06.2019 – Privind validarea  Dispozitia nr. 250/04.06.2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019 

 • HOTĂRÂREA NR. 87 Din 25.06.2019 – Privind  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 88 Din 25.06.2019 – Privind  constatarea încetării  aplicabilității HCL nr. 20 din 27.03.2012

 • HOTĂRÂREA nr. 89 Din 25.06.2019– privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT oraș Jibou și  Centrul de Cultură  și Artă a județului Sălaj

 • HOTĂRÂREA  nr. 90 Din 25.06.2019 – privind premierea familiilor care aniversează  50 de ani de căsătorie în anul 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 91 Din 25.06.2019 – Privind acceptarea unei donații de 5,43 mc material lemnos oferită de Ocolul Silvic Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 92 Din 25.06.2019 – Privind stabilirea destinatiei materialului lemnos

 • HOTĂRÂREA NR. 93 Din 25.06.2019 – Privind aprobarea  prelungirii  duratei unor  contracte  de închiriere  pentru suprafețele locative cu destinația de  locuinte,stabilirea chiriei si a scutirilor la plata chiriei

 • HOTĂRÂREA NR. 94 Din 25.06.2019 – Privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de dezinsecţie,cu o firmă specializată, a unei suprafețe de aproximativ 36000 mp

 • HOTĂRÂREA  nr. 95 Din  25.06.2019 – privind  actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitarea și modernizarea  străzii Wesselenyi Miklos UAT oraș Jibou, Județul Sălaj , aprobați prin HCL nr.116/2017, actualizați prin HCL nr. 101/2018

 • HOTĂRÂREA  nr. 96 Din  25.06.2019 – privind aprobarea închirierii prin atribuire directă sau licitație pe o perioadă de 7 ani a unor suprafeţe de pajişti permanente aflate in administrarea UAT oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 97 Din 25.06.2019 – Privind  închirierea prin licitațíe publică deschisă cu strigare a unui amplasament în suprafață de 1 mp situat pe str. 1Mai, bl.S13, pentru montarea unui panou publicitar

 • HOTĂRÂREA nr. 98 Din 25.06.2019 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  iulie  2019

Iulie 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 99 Din 11.07.2019 – Privind  completarea HCL 94 / 25.06.2019 pentru aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de dezinsecţie, cu o firmă specializată, a unei suprafețe de aproximativ 36000 mp, cu valoarea estimata a serviciului

 • HOTĂRÂREA  nr. 100 Din  11.07.2019 –   privind aprobarea actualizării valorii cererii de finanțare cu titlul ”LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PRIVIND CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ENERGETICE ALE BLOCURILOR DE LOCUINȚE O1 ȘI O2” și a cheltuielilor aferente

 • HOTĂRÂREA  nr. 101 Din  11.07.2019 – privind modificarea partiala a HCL nr.96/2019 pentru aprobarea închirierii prin atribuire directă sau licitație pe o perioadă de 7 ani a unor suprafeţe de pajişti permanente aflate in administrarea UAT oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 102 Din  30.07 .2019 – privind trecerea  din domeniul public in domeniul privat al orasului Jibou a unui Jibou a unor anexe gospodaresti, beci, garaj situate administrativ  in loc. Jibou str. Wesselenyi Miklos  nr.7  inscris in CF nr 53933  Jibou , in vederea scoaterii din functiune si casarea acestora aflate intr-o stare avansata de degradare

 • HOTĂRÂREA nr. 103 Din  30.07.2019 – privind insusirea si  aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil  apatinand  domeniului public al oraşului Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 104  Din  30. 07. 2019 – privind validarea  Dispozitia nr 293/04.072019  penru rectificarea bugetului local pe anul 2019 

 • HOTĂRÂREA nr. 105 Din  30. 07. 2019  – privind validarea  Dispozitia nr 316/17.07.2019  pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019 

 • HOTĂRÂREA  nr. 106 Din  30. 07. 2019 –  privind rectificarea  bugetului pe anul 2019

 • HOTĂRÂREA nr. 107 Din  30. 07. 2019 –  privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim. II  2019

 • HOTĂRÂREA nr. 108 Din  30. 07. 2019 – privind acordarea unui sprijin  financiar  pentru buna desfasurare a Simpozionului  International  de Arte vizuale  ‚’’Arta in gradina  editia a VIII  A ‚’’ de la Centrul de Cercetari Biologice editia a VIIIA 19-29 August 2019

 • HOTĂRÂREA  nr. 109 Din  30. 07.2019 – privind aprobarea Regulamentului   pentru stabilirea  conditiilor de exercitare a dreptului  de acces pe proprietatile orasului Jibou  in vederea instalarii ,intretinerii ,inlocuirii sau mutarii  retelelor de  comunicatii  electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora , a modului de utilizare  partajata a elementelor de infrastructura ,precum si masurile privind construirea de retele noi de comunicatii electronice

 • HOTĂRÂREA nr. 110 Din  30. 07. 2019 – privind darea in folosinta  cu titlu  gratuit catre Societatea de Distributie  a Energiei Electrice Transilvania  Nord SA  sucursala ZALAU  a dreptului de uz si servitute  pe intreaga durata de existenta a instalatiilor asupra unor suprafete  de 35 mp  teren apartinand  domeniului public al orasului Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr. 111 Din 30. 07. 2019 – privind incheierea a doua contracte de asistenta juridica pentru reprezentare in instanta

 • HOTĂRÂREA  nr. 112 Din  30. 07. 2019 – privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru conducerea sedintelor Consiliului local din luna august 2019

August 2019

Septembrie 2019

 • HOTĂRÂREA nr. 121 Din 24.09.2019 – privind constatarea incetarii de drept a mandalului de consilier local inainte de expirarea duratei normale a mandatului  a doamnei MICLE CORINA consilier PSD  prin demisie  si declararea ca vacant a locului acesteia

 • HOTĂRÂREA nr. 122 Din 24.09.2019 – privind validarea mandatului  de consilierilor local al domnului Anton Vasile  membru supleant  pe listele PSD și completarea  comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr.123 Din  24.09.2019 – Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 pentru reparatii capitale la Spitalul Orășenesc Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr.124 Din  24.09.2019 – Privind rectificarea bugetului pe anul 2019  cu suma încasata de la AFIR ca urmare a achiziționării unui buldoexcavator

 • HOTĂRÂREA  nr.125 Din  24.09.2019 – privind rectificarea bugetului pe anul 2019 pentru proiectul ”Servicii comunitare pentru o viața de calitate-civic ” și proiectul ”Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul  integrării comunității”

 • HOTĂRÂREA NR.126 Din 24.09.2019 – Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.5454 / 22.07.2005

 • HOTĂRÂREA NR.127 Din 24.09.2019 – Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.11588 / 13.09.2016

 • HOTĂRÂREA NR. 128 Din 24.09.2019 – Privind propunerea de atribuire teren prin ordinul prefectului a unei suprafețe de 1076 mp în proprietatea numiților Micle Sandu Vasile și soția Micle Liliana

 • HOTĂRÂREA NR. 129 Din 24.09.2019privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru U.A.T. Oraș Jibou, precum și procedura de distribuire conform legii a extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor și /sau utilizatorilor de pajiști

 • HOTĂRÂREA NR.130 Din 24.09.2019 – privind însușirea și aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a două parcele de teren-imobil aparţinând domeniului public al oraşului Jibou

 • HOTĂRÂREA NR.131 Din 24.09.2019 – Privind includerea în domeniul public al Orașului Jibou a unor elemete de infrastructură (rețele de alimentare cu apă) și concesionarea prin atribuire directă a acestora în favoarea Companiei de Apă Someș SA prin Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa

 • HOTĂRÂREA NR.132 24.09.2019 – Privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local către ” Grădinița Prichindel” Jibou

 • HOTĂRÂREA NR.133 24.09.2019 – Privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local către Liceul Teoretic Ion Agărbiceanu Jibou

 • HOTĂRÂREA nr.134 Din 24.09.2019 – Privind instituirea unor facilitati fiscale acordate conform prevederilor art. 32 din O.G. nr.6/05.08.2019

 • HOTĂRÂREA  nr. 135 Din  24.09. 2019 – Privind numirea reprezentantilor  Consiliului Local  în  Consiliul de Administraţie   și în Comisia  de Evaluare a  Calitatii  Educatiei   (CEAC)

 • HOTĂRÂREA  nr. 136 Din  29.09.2019 – Privind desemnarea unui reprezentat al Consiliului local în comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

 • HOTĂRÂREA nr.137 Din 24.09.2019 – privind modificarea Statului de funcții al Spitalului orășenesc Jibou

 • HOTĂRÂREA NR.138 Din 24.09.2019 -Privind  aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată, în orașul Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr.139 Din  24.09.2019 – Privind rectificarea bugetului pe anul 2019 la Spitalul Orășenesc Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr.140 Din  24.09.2019 – Privind rectificarea bugetului pe anul 2019  potrivit adresei SJG-STZ-4020/23.09.2019 AJFP SĂLAJ

 • HOTĂRÂREA nr.141 Din 24.09.2019 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  octombrie  2019

Octombrie 2019

 • HOTĂRÂREA nr.142 Din  29.10.2019 Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 cu suma de 285,00 mii lei din excentul anului anterior

 • HOTĂRÂREA nr.143 Din 29.10.2019 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. III 2019

 • HOTĂRÂREA  nr.144 Din  29.10.2019 Privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

 • HOTĂRÂREA  nr.145 Din  29.10.2019 Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 potrivit adresei SJG-STZ-4528/17.10.2019 AJFP Sălaj și Hotărârea de Guvern nr.752/14.10.2019

 • HOTĂRÂREA  nr.146 Din  29.10.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, din cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții

 • HOTĂRÂREA  nr.147 Din  29.10.2019 privind rectificarea bugetului pe anul 2019 pentru proiectul ”Servicii comunitare pentru o viața de calitate-civic ” și proiectul ”Abordare integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul  integrării comunității”

 • HOTĂRÂREA  nr.148 Din  29.10.2019 privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale, a metodologiei, a instrumentelor de lucru și a procedurilor operationale aferente în vederea licențierii Centrului de Zi și Consiliere Jibou

 • HOTĂRÂREA  nr.149 Din  29.10.2019 Privind acceptarea unei succesiuni vacante și desemnarea unui reprezentant care să reprezinte Consiliul Local în procedura succesorală notarială  deschisă după defuncul  Ordog Szabolcs–Arpad în dosarele 224/2019 si 225/2019

 • HOTĂRÂREA  nr.150 Din  29.10.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru finanţarea programelor sportive ale cluburile sportive de drept privat înființate pe raza unității administrative teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă

 • HOTĂRÂREA  nr.151 Din  29.10.2019 Privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune teren aferent BCR Agenția JIBOU

 • HOTĂRÂREA  nr.152 Din 29.10.2019 privind  modificarea  HCL nr.113/2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al statului și administrarea  SPITALULUI CLINIC CF  CLUJ NAPOCA, în domeniul public al UAT ORAȘ JIBOU și administrarea CONSILIULUI LOCAL JIBOU

 • HOTĂRÂREA nr.153 Din  29.10.2019 Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 cu suma de 4,20 mii lei pentru intretinerea  pe  timp de iarna a drumurilor județene, transa I  2019/2020

 • HOTĂRÂREA nr.154 Din  29.10.2019 Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 la Spitalul Orășenesc Jibou

 • HOTĂRÂREA nr.155 Din 29.10.2019 Privind propunerea de atribuire a denumirii Dr. Traian Herța, Spitalului Orășenesc Jibou

 • HOTĂRÂREA nr.156 Din 29.10.2019 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  noiembrie 2019

Noiembrie 2019

Decembrie 2019