Proiecte și hotărâri ale Consiliului Local – 2019

Ianuarie 2019

 • HOTĂRAREA nr. 1 din 08.01.2019 – Privind  aprobarea acoperirii deficitului bugetar la secțiunea de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local
 • HOTĂRÂREA NR.2 din 29.01.2019 – Privind aprobarea  întocmirii unui act adițional la contractul de concesiune
 • HOTĂRÂREA nr.3 din 29.01.2019 – Privind aprobarea aprobarea cererii de finanțare și a cheltuililor aferente proiectuluilui „Modernizare și extindere Grădinița cu program prelungit Prichindel Jibou „

 • HOTĂRÂREA nr. 4 din 29.01.2019 – Privind vânzare lemn de foc către populație  și  valorificarea  unei cantități de masă lemnoasă  pentru confecționat  diverse obiecte
 • HOTĂRÂREA nr. 5 din  29.01.2019 – Privind organizarea   rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar 2019-2020 în UAT la nivelul orașului Jibou
 • HOTĂRÂREA NR.6 din 29.01.2019 – Privind  înființarea Centrului de zi de consiliere și informare pentru alte persoane aflate în situații de nevoie, sub denumirea Centrul de zi de Consiliere și Informare  Jibou și a Regulamentului  de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de zi de Consiliere și Informare  Jibou
 • HOTĂRÂREA NR. 7 din 29.01.2019 – Privind  aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al UAT oraș JIBOU
 • HOTĂRÂREA NR. 8 din 29.01.2019 – Privind numirea   Administratorului societății Parc Industrial  SRL  pe perioada  mandatului actual al Consiliului local și aprobarea contractului de mandat

 • HOTĂRÂREA NR. 9 din 29.01.2019 – Privind aprobarea prelungirii contractului de comodat   nr. 5664/2012
 • HOTĂRÂREA NR. 10 din 29.01.2019 – Privind aprobarea  prelungirii a  5 contracte de închiriere teren, pe care sunt amplasate  un numar de 5 copertine pe str.Parcului orașul Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 11 din 29.01.2019 – Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.1026/2018
 • HOTĂRÂREA NR.12 din 29.01.2019 – Privind aprobarea   prelungirii contractului de inchiriere  nr. 247/2018
 • HOTĂRÂREA NR. 13 din 29.01.2019 – Privind modificarea   contractului de închiriere  nr. 12.164/20.10.2010 în sensul majorării suprafeței închiriate în imobilul situat în str.Ronei nr 23 și prelungirea acestuia pe o perioada de 1 an de zile, prin act adițional
 • HOTĂRÂREA nr . 14 din 29.01.2019 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  februarie  2019
                 

Februarie 2019

 • HOTĂRÂREA nr. 15 din 26.02.2019 – Privind aprobarea  actului adițional  nr. 1 pentru  investiția Reabilitarea  și modernizarea Grădiniței cu program  normal nr. 2  din orașul Jibou județul Sălaj
 • HOTĂRÂREA nr. 16 din 26.02.2019 -Privind aprobarea  actului adițional  nr. 2 pentru  investițiaReabilitarea  și modernizarea străzilor T. Vladimirescu și Odorheiului
 • HOTĂRÂREA nr. 17 din 26.02.2019 –  privind mandatarea primarului Oraşului Jibou în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul  Contractului de delegare Nr.479 din 07.12.2016, potrivit reglementărilor OUG 74/2018
 • HOTĂRÂREA nr. 18 din 26.02.2019 -Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere  nr.2380/2018
 • HOTĂRÂREA nr. 19 din 26.02.2019 – Privind aprobarea  prelungirii  contractului de inchiriere  nr 5713 din 22.04.2016
 • HOTĂRÂREA nr. 20 din 26.02.2019 – Privind aprobarea organizării licitației  publice deschise cu strigare  pentru închirierea  unei suprafete de  1 mp spațiu  situat la etaj în incinta Primăriei orașului Jibou pentru amplasare  aparat de cafea
 • HOTĂRÂREA nr. 21 din 26.02.2019 – privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare, elevilor care au obţinut rezultate foarte bune la olimpiade școlare  la etapele judeţene  și naționale  şi cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora precum și alte premii
 • HOTĂRÂREA nr. 22 din 26.02.2019 -privind modernizarea arhitecturală și peisagistică a zonei centrale situată între Bl. M1 și Judecătoria Jibou
 • HOTĂRÂREA nr. 23 din 26.02.2019 – privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv
 • HOTĂRÂREA nr. 24 din 26.02.2019 – Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  martie  2019

Martie 2019

Aprilie 2019

 • HOTĂRÂREA nr. 35 Din 18.04.2019 Privind modificarea art 1 din HCL nr. 60/208 privind   aprobarea  solicitării de  trecere a unor terenuri  situate în orașul Jibou din domeniul public  al Statului Român, concesionate Companiei Naționale de Căi ferate  CFR  SA  în domeniul public  de interes local  al Orasului Jibou  și administrarea Consiliului Local Jibou, jud.Salaj

 • HOTĂRÂREA NR. 36 Din 18. 04. 2019 privind solicitarea transmiterii unui imobil din domeniul public al Județului Sălaj și administrarea Consiliului Județean în domeniul public al UAT Oraș Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 37 Din 18. 04. 2019 privind completarea HCL nr.158/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

 • HOTĂRÂREA NR. 38 Din 18. 04. 2019 privind completarea anexei 4 din HCL nr.26/06.03.2019 privind  aprobarea  Regulamentului local privind condițiile de dasfășurare a unor activități de comerț stradal pe terenul aparținând domeniului public/privat al orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 39 Din 18.04.2019  privind  închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a unui lot de teren apartinand domeniului public al Orasului Jibou cu suprafața de 12.0 mp, situat pe strada Wesselenyi Miklos  în zona Liceului Tehnologic Octavian Goga

 • HOTĂRÂREA nr. 40 Din 18.04.2019 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de  administratori de condominii

 • HOTĂRÂREA nr. 41 Din 18.04.2019  privind acordarea cu titlu gratuit către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA Sucursala Zalău A dreptului de uz și servitute asupra unei suprafete de de 276 mp, aparținând domeniului public al Orașului Jibou

 • HOTĂRÂREA NR. 42 Din 18. 04. 2019 privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în Orașul Jibou și localitățile aparținătoare

 • HOTĂRÂREA nr. 43 Din 18.04.2019 privind aprobarea  bugetului de dezvoltare al UAT oraș Jibou  pe anul 2019  și prevederi bugetare pe perioada 2020-2022

 • HOTĂRÂREA nr. 44 Din 18.04.2019 privind aprobarea  bugetului de  funcționare al UAT oraș Jibou  pe anul 2019  și prevederi bugetare pe perioada 2020-2022

 • HOTĂRÂREA nr. 45 Din 18.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli   la activitățile finanțate  din venituri proprii pe anul 2019

 • HOTĂRÂREA nr. 46 Din 18.04.2019 Privind  aprobarea contului de execuție  bugetară pe trim. I 2019

 • HOTĂRÂREA  nr. 47 Din 18.04.2019 privind aprobarea  Programului anual și al   Ghidului  solicitantului privind  regimul finanțărilor  nerambursabile de la bugetul local  acordate în baza Legii nr 350/2005 și numirea a doi consilieri locali în comisia de evaluare și selecție a cererilor de finanțare

 • HOTĂRÂREA nr. 48 Din 18.04.2019 Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la SC Parc Industrial SRL pe anul 2019

 • HOTĂRÂREA nr. 49 Din 18.04.2019 Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la 31.12. 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 50 Din 18.04.2019 privind  închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a  unei suprafețe de teren de 3,27 ha teren pășune situată în Orașul Jibou sat Husia

 • HOTĂRÂREA NR.  51 Din 18.04.2019 Privind propunerea de atribuire teren prin ordinul prefectului a unei suprafețe de 1969581 mp în proprietatea UAT Oraș Jibou

 • HOTĂRÂREA nr. 52 Din 18.04.2019 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  mai  2019

 • HOTĂRÂREA nr. 53 Din 18.04.2019 Privind alocarea  unei sume pentru desfasurarea   activitatilor  dedicate zilei nternaționale a copilului 1 IUNIE