HOTARAREA NR 5 din  25.01.2022

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 5

din  25.01.2022

privind incheierea unui protocol de colaborare cu un operator specializat si autorizat in gestionarea cainilor fara stapan

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

– referatul nr. 747 din 20.01.2022 al Compartimentului Disciplina in constructii si protectia mediului;

– Referatul de aprobare nr 746/20.01.2022 al primarului orașului Jibou;

– Legea nr.258/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan

– Hotararea nr. 1059 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În baza prevederilor art. 129 (2)  lit. “b” , Art .139    din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTARASTE :

Art.1 Încheierea unui protocol de colaborare cu un operator specializat si autorizat in gestionarea câinilor fără stăpân, pe o perioada de 2 ani , conform anexei parte integranta dn prezenta.

Art.2 Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei se încredinţează Compartimentului Disciplina in constructii si protectia mediului.

Art.3 Prezenta  se comunică cu:

          – Institutia Prefectului –Jud. Salaj

– Domnul Primar

-Compartimentul Disciplina in constructii si protectia mediului;

– Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

– Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sălaj;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL                                                                                                           OPRIȘ MARIA