HOTARAREA nr. 24 Din 04.03. 2020

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                   HOTARAREA   nr.  24

                                    Din 04.03. 2020

Privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici  pentru proiectul  Reabilitarea si modernizarea  strazilor Nuferilor si Stadionului  din JIBOU JUD. Salaj

          Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

 • Raportul de specialitate  nr  2534/27.02.2020    al Compartimentului investitii,managementul proiectelor  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  si ai studiului de fezabilitate pentru proiectul  Reabilitarea si modernizarea  strazilor Nuferilor si Stadionului  din JIBOU JUD. Salaj
 • Referatul de aprobare a domnului primar   ,  avizele  favorabile ale comisiiilor de specalitate 1 si 3 ale Consiliului local.
 • Potrivit prevederilor  art 44 din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile  si completarile ulterioare
 • Vazand prevederile OUG nr 114/2018 privind instituirea unor  masuri in domeniul  investitiilor publice  si a unor masuri fiscal –bugetare ,modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
 • In conformitate cu prevederile art 129 (2);it b coroborat cu prev.art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019 Codul Administrativ
 • In temeiul prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                              HOTARASTE

     Art 1.-  Se  aproba actualizarea  indicatorilor  tehnico –economici   pentru proiectul  Reabilitarea si modernizarea  strazilor Nuferilor si Stadionului  din JIBOU JUD. Salaj conform devizului general anexat .

     Art 2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  domnul Primar  serv.. Contabilitate  si Compartimentului investitii,managementul proiectelor

   Art 3. Prezenta se comunica cu

 • Dl. Primar
 • Institutia Prefectului –judetul Salaj
 • Serv.Contabilitate 
 • Compartimentului investitii,managementul proiectelor
 • Dosar hotarari/dosar de sedinta
 • Mass-media /Publicitate

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL

Indreies Ana –Claudia                                               Opris  Maria