HOTARAREA NR.15 Din 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR.15

                                                Din 29 ianuarie 2016

             Privind aprobarea Planul de actiuni de interes local pe anul 2016  pentru  prestarea muncii aferente acordării ajutorului social

            Consiliul Local al orasului Jibou,

            Având în vedere raportul nr. 674/19.01.2016  al comaprtimentului disciplina in constructii si protecţia mediului, expunerea de motive a d.nei vicperimar si avizele comisiilor de specialitate alw Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile art. 6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă Planul de actiuni de interes local pe anul 2016  pentru  prestarea muncii aferente acordării ajutorului social, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na.viceprimar şi salariaţii cu responsabilităţi de igienizare şi salubrizare: Paskucza Szarita şi Bolfă Anchidim.

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:          

PRESEDINTE DE SEDINTA

Sarkozi Paul                                                     Contrasemneaza:

                                                                                                  Secretar Oraş,

                                                                                      Opriş Maria