HOTĂRÂREA  nr.121 din   23.10.2018

HOTĂRÂREA  nr.121

Din   23.10.2018

privind rectificarea bugetului pe anul 2018 pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață  de calitate- CIVIC  ”

 

 

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-Raportul   nr.12533 din 11.10.2018  al Serviciului contabilitate privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 pentru Proiectul   „Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate CIVIC ;

– referatul nr.12491/10.10.2018

– expunerea de motive a domnului primar nr. 12534/11.10.2018, avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr. 1 a Consiliului local;

În baza prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Potrivit  prevederilor art. 36 alin  (2) lit b, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

 

    Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018 pentru Proiectul   „Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate CIVIC astfel :

lei

VENITURI                                                                                                                                                                                                                                     1.593,77

42.69.00 subv de la bugetul stat către bug locale

necesare  susținerii derulării proiectelor  finanțate

din fonduri externe nerambursabile                                                                                                                                                                 211,42

48.02.01 sume primite de la  UE/

sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                                                                                                                                                  1.382,35

Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

CHELTUIELI                                                                                                                                                                                                                          1.593,77

 

Pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață  de calitate- civic”:

CAP   65.03.02 ÎNVĂȚAMÂNT                                                                                                                                                                                                       304,14

58.01.01  Finanțare națională                                                                                                                                                                                                         40,35

58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă                                                                                                                                                                                  263,79

CAP 87.05  Proiecte de dezvoltare multifuncțională                                                                                                                                                                       433,80

58.01.01 Finanțare națională                                                                                                                                                                                                          57,54

58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă                                                                                                                                                                                  376,26

Pentru  proiectul „Abordare integrată a sărăcieiși excluziunii sociale în beneficiul integrării comunității”:

CAP 87.05  Proiecte de dezvoltare multifuncțională                                                                                                                                                                       855,83

58.01.01 Finanțare națională                                                                                                                                                                                                          113,53

58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă                                                                                                                                                                                  742,30

Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către dl Primar și Serviciul  Buget , finanțe contabilitate.

Art.3  Prezenta se  comunică cu:

-Dl. primar

-Instituția Prefectului- Județul Sălaj

-Serviciul contabilitate

-Trezoreria  Jibou

-Dosar de ședință /dosar hotărâri

-Mass-media/Publicitate

             

             

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează 

  COMAN CRISTINA VERONICA                                 SECRETAR ORAȘ

                                                                                                     OPRIȘ MARIA