HOTARAREA nr. 26 Din 04.03. 2020

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                   HOTARAREA   nr.  26

                                    Din 04.03. 2020

Privind aprobarea  actualizarii indicatorilor tehnico economici  pentru proiectul

Modernizare  si extindere Gradinita cu program prelungit Prichindel  JIBOU cad SMIS 123519

          Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

 • Raportul de specialitate  nr  2532/27.02.2020    al Compartimentului investitii,managementul proiectelor  privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici  pentru proiectul

               Modernizare  si extindere Gradinita cu program prelungit Prichindel  JIBOU cad SMIS 123519

 • Referatul de aprobare a domnului primar   ,  avizele  favorabile ale comisiiilor de specalitate 1 si 3 ale Consiliului local.
 • Potrivit prevederilor  art 44 din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile  si completarile ulterioare
 •  Vazand prevederile OUG nr 114/2018 privind instituirea unor  masuri in domeniul  investitiilor publice  si a unor masuri fiscal –bugetare ,modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
 • In conformitate cu prevederile art 129 (2);it b coroborat cu prev.art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019 Codul Administrativ
 • In temeiul prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                              HOTARASTE

     Art 1.-  Se  aproba actualizarea  indicatorilor tehnico economici  pentru proiectul Modernizare  si extindere Gradinita cu program prelungit Prichindel  JIBOU cad SMIS 123519  conform devizului general anexat .

     Art 2.- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza  domnul Primar  serv.. Contabilitate  si Compartimentului investitii,managementul proiectelor

   Art 3. Prezenta se comunica cu

 • Dl. Primar
 • Institutia Prefectului –judetul Salaj
 • Serv.Contabilitate 
 • Compartimentului investitii,managementul proiectelor
 • Dosar hotarari/dosar de sedinta
 • Mass-media /Publicitate

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL

Indreies Ana –Claudia                                               Opris  Maria