HOTĂRÂREA NR. 32 din 28 mai 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                                HOTĂRÂREA NR. 32

                                                                Din 28 mai 2013

privind  premierea elevilor participanţi şi premiaţi la olimpiadele şcolare judetene si naţionale

                Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 mai 2013

                Având în vedere Raportul nr.  2720  din 27.05.2013 al  biroului buget, finanţe, contabilitate, expunerea de motive nr.1629/2012 a d-lui Primar şi avizele cu nr.2741, 2742, 2743 din 27 mai 2013 ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3;

                                In temeiul art. 36(2) lit.d  şi 45(1) din Legea nr, 215/2001 privind administraţia publică locală, repulicată

                                                                Hotărăşte:

                Art. 1 – Se aprobă acordarea unor premii  din  bugetul local , cap.540220 ”Alte servicii publice generale-cheltuieli materiale”, elevilor care  au participat la olimpiadele şcolare, faza  judeteana si faza  naţională, astfel:

                Elevii premiaţi şi şcolile de la care provin sunt prevăzuţi în  Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                Art.2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi  d-na contabil.

                Art. 3- Prezenta se comunică cu:

Preşedinte de şedinţă,

 Petris Flavia                                                                                                   Contrasemnează:

                                                                                                                                Secretar oraş,

                                                                                                                                Opriş Maria