HOTĂRÂREA nr. 77 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.77

Din 25.05.2021

Privind alocarea sumei de 1000 lei pentru onorariul provizoriu stabilit de Tribunalul Sălaj în dosar nr.739/1752/2018

         Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

         – raportul nr. 7116  din  24.05.2021prin care se propune alocarea sumei de 1000 lei pentru onorariul provizoriu stabilit de Tribunalul Sălaj în dosar nr.739/1752/2018;

         – Referatul de aprobare a domnului primar nr.7115/24.05.2021;   

         – incheierea de sedinta din data de 23.04.2021 Tribunalul Salaj sectia civila a hotarat efectuarea unei expertize judiciare în specialitatea constructii in dosarul nr.739/1752/2018;

         Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1,3 a Consiliului local;

     În temeiul  prevederilor art. 129 (2)lit,  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă  alocarea sumei de de 1000 lei pentru onorariul provizoriu stabilit de Tribunalul Sălaj în dosar nr.739/1752/2018 pentru fectuarea unei expertize judiciare în specialitatea constructii.

        Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul Contabilitate .

        Art.3  Prezenta se comunică cu:

    -Dl. Primar

    -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Compartimentul Contabilitate

         -Dosar de ședință /dosar hotărâri

         -Cetațenii orașului prin afisaj și publicare prin mijloace electronice  

  PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

  PAȘCALĂU VLAD ANDREI                            SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA