HOTĂRÂREA nr. 28

Din 13.02.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                     HOTĂRÂREA nr. 28

Din 13.02.2023

privind aprobarea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ și pasiv

și casarea unor bunuri

            Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

           -raportul de specialitate  nr. 1794/10.02.2023  al Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe;

         -procesul verbal nr. 1268 /30.01.2023 incheiat cu ocazia finalizării operatiunii de inventariere a patrimoniului UAT Oras Jibou și unităților subordonate;                                                                                                                              

          -Referatul de aprobare a domnului Primar nr. 1793/10.02.2023  , avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-Dispozitia  nr. 556  din 07.11.2022 privind numirea comisiei de inventariere ;

           Potrivit  prevederilor art.7 și 8 din Legea nr.82/1991 legea contabilității, republicată, a Ordinului 2861/2009  pentru aprobarea Normelor  privind  organizarea și efectuarea inventarierii  elementelor de natura activelor ,datoriilor  și capitalurilor proprii;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

          În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă rezultatele inventarierii anuale pentru anul 2022  a elementelor de activ și pasiv și scoaterea din evidența  prin casare a bunurilor cu durata de funcționare expirată, degradate  fizic  și moral  conform anexei parte integrantă din prezenta.

          Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar, Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe.

          Art.4  Prezenta se comunică cu:

         -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul Orașului Jibou

         -Compartimentul Buget, finanțe, contabilitate

         -Dosar de ședinta/dosar  hotărâri

         -Mass-media/publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ:

    POP IULIUS EMMANUEL                            SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                             TEGLAȘ RODICA 

ANEXA LA HCL NR 28. Din 13.02.2023

 ROMANIA                                                                                              VIZAT                                                                        

JUDETUL SALAJ                                                                                 PRIMAR                

ORAS JIBOU                                                                             ING  GHIURCO DAN      

NR.   1268 /30.01.2023

PROCES  VERBAL

incheiat cu ocazia incheierii operatiunii de inventariere a patrimoniului

Primariei Oras Jibou si unitatilor subordonate

                   Inventarierea patrimoniului s-a desfasurat conform prevederilor art.7 si 8 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, precum si OG 57 privind Codul administrativ art. 155 alin. 5 lit. d si art. 289 alin. 2,  Dispozitia nr. 556  din 07.11.2022  emisa de primarul orasului Jibou privind constituirea comisiei de inventariere, obiectivele inventarierii si modul concret de desfasurare a actiunii de inventariere.

            S-a procedat la invetarierea urmatoarelor gestiuni:

– terenuri

– gestiunea mijloace fixe, imobilizari necorporale, active fixe in curs, materiale, obiecte de inventar administratie

– gestiunea mijloace fixe, imobilizari necorporale, active fixe in curs, materiale, obiecte de inventar  gospodarie

– gestiunea mijloace fixe, imobilizari necorporale, active fixe in curs, materiale, obiecte de inventar casa de cultura, gestionar Petris Mihai

– gestiunea mijloace fixe, imobilizari necorporale, active fixe in curs, materiale, obiecte de inventar biblioteca gestionar Gyorfi Deak Gyorgy

– gestiunea mijloace fixe, imobilizari necorporale, active fixe in curs, materiale, obiecte de inventar piata gestionar Marian Angela;

– creantele si obligatiile primariei;

– soldurile conturilor de disponibilitati;

            Stabilirea stocurilor faptice s-a facut prin numarare, cantarire, masurare sau cubare, dupa caz.

            Toate bunurile inventariate au fost inscrise in liste de inventariere pe locuri de depozitare, pe gestionari si categorii de bunuri, cu toate caracteristicile respective (simbol, cod, nr inventar, unitate de masura), constatandu –se ca acestea corespund cu cele din contabilitate.

            Disponibilitatile aflate in conturi la banci au fost inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu soldurile din contabilitate.

            Pentru celelalte elemente patrimoniale de activ si de pasiv, s-au verificat realitatea soldurilor conturilor respective.

           S-au luat declaratii scrise de la gestionari din care sa rezulte, daca gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare; daca are in gestiune si alte bunuri apartinand tertilor; daca are plusuri sau lipsuri in gestiune de care are cunostinta; daca are bunuri nereceptionate sau nelivrate pentru care s-au intocmit documente; daca a primit sau eliberat bunuri fara documente legale, etc. conform pct.8, alin. a) din OMFP nr. 2861/2009

            La finele activitatii de inventariere, comisia nu a constatat plusuri si nici minusuri la bunurile inventariate, stocul faptic corespunde cu stocul scriptic din contabilitate.

In urma inventarierii au rezultat urmatoarele solduri

Nr. crtDenumireSuma
1CLASA 2 TOTAL FONDURI FIXE, din care:  268.184.275,16
Subtotal domeniu public230.310.095,01
Subtotal domeniu privat5.963.569,02
  Contul  208 Active necorporale164.162,58
 Contul 211      Terenuri10.902.403,69
  Contul 212          222.383.907,35
 Contul 212.01.01 Constructii –drumuri  publice123.083.469,90
 Contul 212.01.02 Constructii –drumuri  industr.si agricole       12.440.742,58
 Contul 212.03.01 Constr-poduri ,podete pasr si viad tr ferov4.381.906,57
 Contul 212.09.01 Constructii –alte act fixe icadr. in gr const.82.477.788,30
 Contul 21310.189.780,65
 Contul213.01.00 Echip.tehn (masini ,utilj.si inst.de lucru)7.118.103,77
 Contul213.02.00 Aparate si inst.de masurare contr. si  reglare1.796.278,51
 Contul 213.03.00 Mijloace de transport1.275.98,37
 Contul 2141.956.247,08
 Contul214.00.00 Mobilier aparat. birotica echip.prot.a val.umane1.956.247,08
 Contul 23122.587.773,81
 Contul 231.00.00.Active fixe corporale in curs de executie22.587.773,81
2      CLASA 31.264.099,51
 Contul  302. 02.00  Combustibil1.999,11
 Contul  302 08 00  Alte materiale consumabile,  din  care:68.247,20
 Contul 302.08.51  Materiale administratie22.213,07
 Contul 302.08.84  Materiale gospodarie45.265,38
 Contul 302.08.66 Materiale cabinet scolar768,75
 Contul  303.01.00  Obiecte  inventar  magazie25.048,34
 Contul  303 01 00 Ob de inventar in magazie administratie15.784,11
 Contul  303 02 00 Obiecte de inventar  in folosinta, din care:                                     1.178.069,09
 Contul  303.02.51 administratie141.012,95
 Contul 303.02.61 politia locala37.418,22
 Contul 303.02.66 cabinet medical5.851,00
 Contul 303.02.67.02 biblioteca93.629,70
 Contul  303.02. 67.06    casa cultura200.670,81
 Contul 303.02.84 gospodarie645.363,43
 Contul 303.02 E.70 piata agroalimentara54.122,98
3CLASA 4#######
 Furnizori5.123,35
 DATORII  IN LEGATURA CU PERSONALUL, din care 
 Contul 421 00 Personal-salarii datorate335.536,00
 Contul 427 retineri din salarii8.016,00
 Contul 428 garantii870,70
 Contul 428 bilete piata25.805,00
 Contul 438 00 Alte datorii sociale-indemnizatii handicap205.740,00
 Contributii  asigurari sociale cont 431217.062,00
 Iimpozit pe venit din salarii cont 44436.584,00
 Alte impozite si taxe cont 44612.750,00
 Alte datorii fata de buget cont 448118.528,75
 Debitori, contul 461, din care :325.684,34
 Taxa auto peste 12 tone 461.01.01, din care :44.843,75
 -Persoane fizice15.617,67
 -Persoane juridice29.226,08
 Debitori peste 1 an – creante necurente contul 461.02.09280.840,59
 Contul  464 creante ale bugetului local, din care :5.650.172,53
 Persoane fizice, din care :4.888.382,95
 Persoane fizice >10.000 lei2.646.665,79
 Persoane juridice, din care :761.789,58
 Persoane juridice>10.000 lei641.149,10
 Creditori ai bugetului local contul 46727.965,59
 Alte decontari – preluat plati insitutii din subordine cont 481.09.003.602.178,82
4CLASA 59.575.319,67
 Contul 515 Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile83.767,50
 Contul 521  Disponibil al bugetului  local8.972.480,74
 Contul  562 Disponibil buget autofinantate391.725,84
 Contul   529 .02.01 Disp din sum colect Fd rampa inchidere  si garantii licitatie79.855,00
 Contul  532.05.00  BILETE26.675,00
 Bilete piata27.135,00
 Bilete casa cultura870,00
 Contul  550 .01.02 Garantii materiale20.815,59
 Cont colector611,87
 Mokan Viorica7.229,01
 Petris Mihai5.657,05
 Postos Maria6.462,60
 Cheltuieli cu comisioanele gestionarilor855,06

Completarea listelor de inventariere s-a efectuat folosind sistemul informatic de prelucrare  automata a datelor, conform procedurilor interne aprobate.

            Operatiunile de aprovizionare a bunurilor necesare activitatii institutiei pe perioada desfasurarii inventarierii s-au desfasurat in prezenta si cu acordul comisiei de inventariere, gestionarii intocmind documentele de intrare, respectiv de dare in consum sau folosinta conform legii.

       Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal in 2(doua) exemplare

Comisia de inventariere anuala a patrimoniului public si privat al Primariei Jibou:

Sarkozi Paul– administrator public – presedinte         ………………………………………             

Bolfa Anchidim  – inspector   – membru                      ………………………………………

Nagy Dorina – inspector – membru                            ………………………………………                   

Pop Marcel – inspector – membru                               ……….…………………………….

Groza Lucia – referent – membru                               ……….…………………………….

Rrevnic Lidia – consilier – membru                            ………………………………………………..

Ciocan Anca Daiana – referent – membru                 ……………………………………………………….

Rusu Ioan – referent – membru                                 ……………………………………………………….

Ienciu Gheorghe – referent – membru                       …………………………………………………………    

Rogozan Amelia –inspector -secretar                        ………………………………………………………..

In urma inventarierii s-a constatat existenta in stoc a unor obiecte de inventar si mijloace fixe cu durata de functionare expirata, degradate fizic si moral, fapt pentru care

propunem a fi scoase din folosinta, dezmembrarea si valorificarea componentelor rezultate se face conform prevederilor legale.

Nr. crt.Denumire /ExplicatiiValoare (lei)Observatii
 Orasul Jibou  
1.1Echipamente/unelte -Betoniera3.428,80nr inv 458
1.2Echipamente/unelte -Generator5.485,90nr inv 562
1.3Echipamente/unelte -Motounealta Husqvarna H333R5.128,00nr inv 583
1.4Echipamente/unelte -Masina de tuns gard viu1.950,11nr inv 612
1.5Aparatura birou -Copiator Xerox5.687,71nr inv 512
1.6Aparatura birou -Calculator cu  imprimanta4.813,15nr inv 513
1.7Aparatura birou -Masina de numarat bani4.479,55nr inv 519
1.8Aparatura birou -Desktop computer Husk Irek 049.258,73nr inv 649
1.9Aparatura birou -Laptop 2 buc4.677,06nr inv 575
 Total  mijloace fixe44.909,01 
2.1Obiecte de inventar in folosinta Politia locala6.881,54 
2.2Obiecte de inventar in folosinta Cabinet scolar2.026,93 
2.3Obiecte de inventar in folosinta Biblioteca594,95 
2.4Obiecte de inventar in folosinta Casa de cultura7.896,50 
2.5Obiecte de inventar in folosinta – gospodarie21.074,98 
 Total obiecte de inventar38.474,90 
 Liceul Teoretic Ion Agarbiceanu  
1Platforma Informatica6.262,98nr inv 23269
2Platforma Informatica20.085,33nr inv 23270
3licene laptop calculatoare4.019,54nr inv 23271
 Total  mijloace fixe30.367,85 

  Sarkozi Paul– administrator public – presedinte       ……………………………………..            

  Nagy Dorina – inspector – membru                            …………………………………….                   

  Pop Marcel – consilier – membru                              ……………………………………..

  Rogozan Amelia –inspector – secretar                        ……………………………………………….

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  CONTRASEMNEAZĂ:

    POP IULIUS EMMANUEL             SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                           TEGLAȘ RODICA