HOTĂRÂREA nr.161

Din 26.09.2023

ROMÂNIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.161

Din 26.09.2023

privind acordul Consiliului Local al orașului Jibou pentru preluarea în domeniul public al orașului Jibou a imobilului cu destinația de Sală de sport cu tribună 180 de locuri”, situat în str.Firizei nr.4, oraș Jibou

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.11714 din 18.09.2023 al Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;

-Referatul de aprobare  nr. 11713  din   18. 09.2023 al primarului orașului Jibou;

-Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor înregistrat la Primaria orașului Jibou cu nr.10232  din 11.08.2023;

-Protocolul încheiat între Compania Națională de Investiții C.N.I. și UAT oraș Jibou înregistrat la Primăria orașului Jibou cu nr.10293 din 11.08.2023 prin care C.N.I predă obiectivul de investiții realizat ,,Construire Sală de sport cu tribună 180 locuri” în orasul Jibou, str.Firizei nr.4 edificat pe terenul în suprafată de 3500 mp înscris în Cf 53681 Jibou iar UAT oras Jibou;

-H.C.L. nr.105 din 18.09.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții  proiect Tip ,,Construire Sală de sport cu tribuă 180 de locuri din orasul Jibou,str.Firizei nr.4”;

-Prevederile art.12,Cap.III din Ordonanța nr.16/19.04.2014 pentru modificarea și completarea OG 25/2001 privind înființarea Companiei naționale de Investiții C.N.I – S.A;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederillor art.129 alin.(2) lit.c, art.129 (7) lit.a, art.139 (1,3), art.155, alin.1, art.196 (1) lit.a, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă preluarea de laCompania Națională de Investiții  „C.N.I.” – S.A. prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administratiei Publice, în domeniul public al orașului Jibou, a imobilului compus din ,,Sală de sport cu tribună 180 locuri“ și teren aferent în suprafață de 3500 mp, identificat în CF 53681 Jibou,str.Firizei nr.4.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

Art.3 Prezenta se comunica cu

-Instituția Prefectului județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

-Compania Națională de Investiții 

-Dosar de sedinta / Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ:

                POP CORNEL EUGEN                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                          TEGLAȘ  RODICA