HOTARAREA NR. 33 din 28 mai 2013

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 33

                                                Din 28 mai 2013

Privind instituirea dreptului de uz si servitute legala asupra unei suprafete de teren  proprietate publica situat in Jibou, str. Libertatii, in fata imobilului cu nr. 61(bloc de locuinte apartinand Ocolului Silvic)

            Consiliul Local al orasului Jibou intrunit in sedinta ordinara in data de 28.05.2013

Avand in vedere:

– adresa nr.2490/17.05.2013 a SC Transilvania Nord SDEE Zalau prin care se solicita acordarea dreptului de uz si servitute legala asupra unei suprafete de 26 mp teren  proprietatea publica situat in Jibou, str. Libertatii, in fata imobilului cu nr. 61 (bloc de locuinte apartinand Ocolului Silvic)  pentru amplasarea unui post de transformare in anvelopa de beton PTAb si firida de distributie a iluminatului public tip BMPII,  necesar modernizarii LEA 0,4 KV si injectiei de putere.

– raportul nr, 2490/20.05.2013 al biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat,

– expunerea de motive a d.lui primar cu nr. 2489/2013,

– avizele nr.2741 si 2743 ale comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 ale Consiliului Local  

In temeiul art.36 alin.2 lit.c si art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

                                                Hotaraste:

Art.1 – Se instituie dreptul de uz  si servitute legala asupra unei suprafete

de 26 mp teren proprietatea publica situat in Jibou, str. Libertatii, in fata imobilului cu nr. 61(bloc de locuinte apartinand Ocolului Silvic)  pentru amplasarea unui post de transformare in anvelopa de beton PTAb si firida de distributie a iluminatului public tip BMPII,  necesar modernizarii LEA 0,4 KV si injectiei de putere, conform proiectului nr. 3430/2012 cu denumirea “Modernizare LEA 0,4 Kv si injectiei de putere pe str. Libertatii Jibou”. Exercitarea dreptului de uz si servitute se realizeaza cu titlu gratuit pe perioada existentei capacitatii energetice.

            Art.2 – Prezenta se duce la indeplinire de catre dl.primar si biroul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat.

                        Art.3 – Prezenta se comunica cu:

PRESEDINTE DE SEDINTA,             Contrasemneaza:

  Petris Flavia                                        Secretar oras: Opris Maria