HOTĂRÂREA NR.86 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.86

Din 25.06.2019

Privind validarea  Dispozitia nr. 250/04.06.2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019 

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

–  raportul de specialitate nr.7477  din 12.06.2019 privind  necesitatea de a valida Dispoziția nr.250/04.06.2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019  emisă de primarul orașului Jibou;

– referatul cu nr. 7004 /03.06.2019  alServiciului Buget Finanțe Contabilitate, impozite și taxe locale și al responsabilului financiar al  Proiectului ‚’’Servicii Comunitare pentru o viață de calitate- civic’’ , se  solicită rectificarea bugetului local  cu suma de 37,88 miilei-  Sume  primite  in cadrul  mecanismului  decontării cereririlor de plată.

– expunerea de motive a domnului primar și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 3 ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor  art. 82 (1) din Legea nr. 273/2006 privind  finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare ’’cu sumele aprobate prin hotărâre a Guvernului, din fondurile de rezervă bugetară şi de intervenţie la dispoziţia Guvernului, precum şi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majorează, respectiv se diminuează bugetele locale prin dispoziţie a autorităţii executive, potrivit legii, urmând ca la prima şedinţă a autorităţii deliberative să se valideze modificările respective.’’

          Văzând  prevederile art.36 alin. 2, lit. b, din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 45 (1,2) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aprobă validarea   Dispoziției  nr. 250/04.06.2019 pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019 .

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

          Art.3 Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate, impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      PINTEA VICTOR                                                          SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA