HOTĂRÂREA  nr.147

Din  25.10.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.147

Din  25.10.2022

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

           -raportul de specialitate nr.13572/24.10.2022 privind virari de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar;

-referatul de aprobare  nr.13571/24.10.2021 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

           Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar astfel: 

Reducere mii lei  Majorare  mii lei
 Cheltuieli de functionare 
5.0084020303 Strazi 100101 Salarii de baza540210 Servicii publice comunitare de evidenta a populatiei 100101 Salarii de baza5.00
522.00Cheltuieli de dezvoltare522.00
222.0084020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv: Modernizare trotuare si canalizare pluviala str. 1 Mai84020303 Strazi 710130 Alte active fixe Achizitii totem luminos  “I Love Jibou”43.00
200.0084020303 Strazi 710130 Alte active fixe Obiectiv: Extindere parc industrial in orasul Jibou650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 580102 Finantare nerambursabila Obiectiv: Modernizare Liceul Tehnologic Octavian Goga si construire sala de sport in oras Jibou54.00
100.0084020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv: Moderniz struct rutiere in oras Jibou66020601 Spitale generale 510228 Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii125.00
  84020303 Strazi 710101 Constructii Obiectiv: Reabilitare zona Garoafelor100.00
  84020303 Strazi 710300 Reparatii capitale Obiectiv: Reparatii capitale strazi sate Cuceu, Rona, Husia200.00

Art. 2 Prin transfer de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii s-au repartizat sume in urmatoarele conturi de venituri:          

VENITURI  Buget venituri proprii Spital Orasenesc Jibou      125.00 mii lei                                                    

43.10.14 Subventii din bugetele locale pentru finantarea

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii                                                                                                            

CHELTUIELI Buget venituri proprii Spital Orasenesc Jibou  125,00 mii lei

661006 Spitale generale

710102 Masini, echipamente si mijloace de transport                      125,00 mii lei

Obiectiv de investitii: Achizitii echipamente si aparatura medicala

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul Contabilitate.

Art.4   Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment Contabilitate

-Publicitate/mass media

          -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ:PETREAN DORU AURELIAN                SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA