PROIECT DE HOTARARE Privind aprobarea investiţiei “Pod peste Valea Cuceului”

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                    PROIECT DE HOTARARE

                         Privind aprobarea investiţiei “Pod peste Valea  Cuceului”

            Primarul orasului Jibou

            Având în vedere:

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,                               Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă investiţia “Pod peste Valea Cuceului ”în valoare de 254.30 lei  la care se adauga TVA.

Valoarea lucrarilor de constructii montaj este de 210.000 lei.

            Art. 2  – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar Eugen Bălănean, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 4 – Prezenta se comunică cu:

PRIMAR,

Ing.Eugen Balanean                                          Avizat legalitatea,

                                                                        Secretar oras,

                                                                         Opris Maria