HOTĂRÂREA NR. 44 Din 31 martie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU        

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                        

            HOTĂRÂREA NR. 44

            Din 31 martie  2016

Privind propunerea de atribuire teren în proprietate unor persoane fizice, prin Ordinul Prefectului.

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de

31 ianuarie 2016,

            Având în vedere expunerea de motive a d-lui primar, referatul nr. 3970/2016 al compartimentului agricol  prin care se propune atribuirea de teren în proprietate persoanelor fizice care deţin imobil în proprietate şi documentatia intocmita in acest sens si avizata de OCPI Salaj, avizul  comisiei de specialitate nr.3;

            In baza prevederilor art. 36(2) lit.c din Legea nr.215/2001, republicată;

            Potrivit prevederilor art. 35 şi 36 din Legea nr.18/1991-legea fondului funciar, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică  locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se propune  atribuirea în proprietate  numititilor:  Stejerean Ioan, Stejerean Letiutia si Stinean Stefan Viorel domiciliati in orasul Jibou,  a suprafeţei  de  959 mp teren situat in intravilanul orasului Jibou, str. Wesselenyi Miklos mr.14(fosta str. Parcului nr.14), prin Ordinul Prefectului,  teren pe care susnumitii detin o casa de locuit proprietate personala.

Terenul propus pentru atribuire este proprietatea statului român şi este identificat in  CF 1707 cu nr.topo 270/2/b/2/1/1/b/3/1/b/1 conform documentaţiei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar şi Biroul Agricol.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la:

PESEDINTE DE SEDINTA,                                       Contrasemnează:

   Petris Flavia                                                               SECRETAR ORAS

                                                                                                    Opriş Maria